Let op. Deze wet is vervallen op 6 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 5 november 2013.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Hoorn 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 30 oktober 2008, nr. 5567217/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeente Hoorn tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;
Gelezen het verzoek van de gemeente Hoorn en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Noord-Holland-Noord en de hoofdofficier van justitie te Alkmaar;
Gelet op:
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;
artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;
artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2;
Artikel 2
Maximaal 35 personen, belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij de gemeente Hoorn, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 4
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten de bevoegdheid, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 uit te oefenen. Hij kan daarbij gebruik maken van handboeien.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
Het college van burgemeester en wethouders of namens hen het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Hoorn brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 6a
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 30 oktober 2008, nr. 5567217/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Hoorn 2008.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 30 oktober 2008
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht