Let op. Deze wet is vervallen op 4 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 maart 2007.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2002

Uitgebreide informatie
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2002
De Minister van Justitie;
Gelezen het verzoek van 24 januari 2002, kenmerk V-JZ/LR/010015, van de directeur van Verispect bv;
Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, derde lid van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar:
de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;
b. Verispect bv:
Verispect bv, groepsmaatschappij van het Nederlands Meetinstituut B.V;
c. toezichthouder:
de toezichthouder, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
d. direct toezichthouder:
de direct toezichthouder, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 2
Maximaal 55 personen, werkzaam bij Verispect B.V., aangesteld als toezichtsmedewerker IJkwet , toezichts-medewerker Waarborgwet 1986 en als controleur Wet op de Kansspelen , zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:
a. de IJkwet ;
b. de Wet op de kansspelen ;
c. de Waarborgwet 1986;
e. andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.
Artikel 5
De directeur van Verispect bv brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij Verispect bv;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 6
De volgende besluiten worden ingetrokken:
a. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V. 1995.
b. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 1998.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluiten, worden voor de duur van hun geldigheid, tot daarover nader zal zijn beslist of tot uiterlijk één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het onderhavige besluit, geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden te zijn afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 maart 2002 en vervalt met ingang van 11 maart 2007.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2002.
Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.
Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.
Den Haag, 5 maart 2002
De Minister van Justitie,
namens deze,
de
directeur-generaal Rechtshandhaving
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht