Let op. Deze wet is vervallen op 21 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 20 februari 2008.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 26 februari 2007, nr. 5470959/07/CBK, houdende aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Verispect B.V. (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2007)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten en artikel 142, derde lid van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;
b. Verispect B.V.: Verispect B.V., groepsmaatschappij van NMi B.V.
Artikel 2
Maximaal 55 personen, werkzaam bij Verispect B.V., aangesteld als toezichtsmedewerker Metrologiewet , toezichtsmedewerker Waarborgwet 1986 en als controleur Wet op de Kansspelen , zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens;
a. de Metrologiewet ;
b. de Wet op de kansspelen ;
c. de Waarborgwet 1986 ;
d. de artikelen 217 , 219 , 220, 222bis , 440 en 447e van het Wetboek van Strafrecht;
e. andere strafbare feiten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.
Artikel 5
De directeur van Verispect B.V. brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij Verispect B.V.;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 6
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2002 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden te zijn, afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 26 februari 2007
De
Minister
wnd. hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht