Let op. Deze wet is vervallen op 22 februari 2013. U leest nu de tekst die gold op 21 februari 2013.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 13 februari 2008, nr. 5530789/08, houdende aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Verispect B.V. (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2008)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten en artikel 142, derde lid van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;
b. Verispect B.V.: Verispect B.V., groepsmaatschappij van NMi B.V.
Artikel 2
Maximaal 55 personen, werkzaam bij Verispect B.V., aangesteld als toezichtsmedewerker Metrologiewet , toezichtsmedewerker Waarborgwet 1986 en als controleur Wet op de Kansspelen , zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , aangevuld met de artikelen 217, 219, 220, 222bis en 440 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
Artikel 5
De directeur van Verispect B.V. brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij Verispect B.V.;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichtte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 6
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2007 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 13 februari 2008, nr. 5530789/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2008.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 februari 2008
De
Minister
Hoofd van de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht