Let op. Deze wet is vervallen op 24 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 23 juni 2014.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie d.d. 17 juni 2009, kenmerk 5593499/Justis/09 strekkende tot verlenging van het categoriaal besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2004
De Minister van Justitie,
Handelend in overeenstemming met de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;
Gelezen het verzoek van de Unie van Waterschappen van 13 februari 2009, kenmerk 47039 EV;
Gelet op artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede van de Wet op de economische delicten en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaar als omschreven in artikel 2.
Artikel 2
Maximaal 220 personen, werkzaam bij een waterschap en belast met de daadwerkelijke handhaving van de waterstaats- en milieuwetgeving, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps waarbinnen de standplaats van de buitengewoon opsporingsambtenaar is gelegen.
Artikel 5
De directeur van de Unie van Waterschappen brengt jaarlijks, doch uiterlijk op 1 april, aan de Minister van Justitie verslag uit over het voorafgaande jaar en vermeldt in dit verslag in ieder geval:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren bij de waterschappen;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurd examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd.
Artikel 6
Ingetrokken wordt: het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2004 .
Artikel 7
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 17 juni 2009, nr. 5593499/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 17 juni 2009
De
Minister
teammanager BTR/BOA
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht