Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2004.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren CJIB 1999

Uitgebreide informatie
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren CJIB 1999
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar:
de opsporingsambtenaren omschreven in het tweede artikel,
b. CJIB:
het Centraal Justitieel Incassobureau, gevestigd te Leeuwarden.
Artikel 2
De personen werkzaam bij de afdeling transacties van het CJIB en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De opsporingsbevoegdheid van de buitengewoon opsporingsambtenaar beperkt zich tot de strafbare feiten die zijn genoemd in het Transactiebesluit 1994 ,
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van heel Nederland.
1.
Het college van procureurs-generaal is bevoegd tot het beëdigen van de buitengewoon opsporingsambtenaar,
2.
Op basis van dit besluit kunnen maximaal 50 personen zijn beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
Als toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden,
2.
Als direct toezichthouder is aangewezen de korpschef van het regiokorps Leeuwarden.
Artikel 6
De directeur van het CJIB brengt jaarlijks, doch uiterlijk per 1 april, aan de Minister van Justitie verslag uit over het voorafgaande jaar en vermeldt hierin in ieder geval:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen het CJIB,
b. de door die opsporingsambtenaren verrichte activiteiten,
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 1999,
2.
Onderhavig besluit vervalt met ingang van 1 augustus 2004.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren CJIB 1999.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH te Den Haag.
Den Haag, 3 september 1999
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
Hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht