Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 1998

Uitgebreide informatie
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 1998
De Minister van Justitie,
Overwegende dat het voor een goede uitvoering van de taken waarmee de Dienst Vervoer & Ondersteuning is belast, noodzakelijk is dat medewerkers van voornoemde dienst over opsporingsbevoegdheid beschikken, bevoegd zijn geweld te gebruiken, de veiligheidsfouillering toe te passen en bewapend te zijn;
Gelet op het besluit van de Minister van Justitie van 20 januari 1997, nr. 602755/97/DJI; artikel 142, eerste lid, onder b, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, eerste, derde, en zevende lid, van de Politiewet 1993, artikel 3a, derde lid, van de Wet wapens en munitie, de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaren en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:buitengewoon opsporingsambtenaar:
de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.DV&O:
de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van Justitie.
Artikel 2
De personen die werkzaam zijn bij de DV&O bij:
a. de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening (LBB),
b. het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT), en
c. de Tijdelijke Executieve Ondersteuning (TEO) zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De opsporingsbevoegdheid van de buitengewoon opsporingsambtenaar strekt zich uit tot de strafbare feiten genoemd in:
b. andere strafbare feiten, indien en voorzover zij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie worden belast voor de duur van dat onderzoek.
2.
De in het eerste lid genoemde opsporingsbevoegdheid geldt voor het gehele land.
Artikel 4
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd de in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993 genoemde bevoegdheden uit te oefenen.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met:
a. een korte wapenstok van een door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken goedgekeurd merk en type;
b. een semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
c. handboeien van een door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken goedgekeurd merk en type.
2.
De buitengewoon opsporingsambtenaar, met uitzondering van de personen die werkzaam zijn bij de TEO, kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar tevens uitgerust zijn met een semi-automatisch machinepistool van het merk Heckler & Koch, type MP5 A2 (met vaste kolf: niet automatisch) en type MP5 A3 (met inschuifbare kolf: niet automatisch) kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam bij de LBB, kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bovendien uitgerust zijn met CS-traangasgranaten en traangasverspreidende middelen van een door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken goedgekeurd merk en type.
1.
De procureur-generaal in het ressort Amsterdam is bevoegd tot het beëdigen van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 275 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Utrecht.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.
Artikel 8
De directeur van de DV&O brengt jaarlijks met betrekking tot bij de dienst werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor de Cito-toets en hoeveel personen in dat verslagjaar zijn geslaagd, en
d. de stand van zaken met betrekking tot de training, de bekwaamheid in de omgang met geweldsmiddelen daaronder begrepen, van die buitengewoon opsporingsambtenaren.
Artikel 9
Het Besluit van de Minister van Justitie van 3 september 1993, kenmerk SW/93/30, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Beveiligd Vervoer Justitie 1994 en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening 1995 worden ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Penitentiaire Beginselenwet in werking treedt.
Artikel 11
Dit besluit is geldig tot 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 12
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 1998.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Den Haag, 28 september 1998
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
het wnd.
hoofd directie Opsporingsbeleid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht