Let op. Deze wet is vervallen op 8 november 2005. U leest nu de tekst die gold op 7 november 2005.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Rijkswaterstaat 1995

Uitgebreide informatie
Besluit buitengewoon opsporings-ambtenaren Rijkswaterstaat 1995
De Minister van Justitie,
Handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat, van Vokshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelezen het verzoek van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat van 11 juni 1993;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede van de Wet op de economische delicten juncto artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 19 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De ambtenaar, werkzaam bij het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die daadwerkelijk is belast met handhaving van wet- en regelgeving, is aangewezen tot buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens
b. de Wet beheer rijkswaterstaatswerken , de Waterstaatswet 1900 , de Wet op de waterhuishouding , de Scheepvaartverkeerswet , de Ontgrondingenwet en;
c. andere wetten, indien en voor zover hij in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van Justitie daarmee wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.
2.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is tevens bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens het Wetboek van Strafrecht , voor zover deze strafbare feiten verband houden met de opsporing van strafbare feiten op basis van de in het eerste lid genoemde wetten.
3.
De opsporingsbevoegheid geldt voor het grondgebied van Nederland en daarbuiten voor zover de rechtsmacht van Nederland strekt.
1.
Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 430 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn beëdigd.
1.
Als toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissement Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder is aangewezen de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.
Artikel 6
De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat brengt jaarlijks, vóór 1 april, over het voorafgaande jaar, aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat op 31 december van het voorafgaande jaar;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar daarvoor zijn geslaagd.
Artikel 7
De regeling houdende aanwijzing opsporingsambtenaren Ontgrondingenwet van 13 maart 1972 (Stcrt. 1972, nr. 54) wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publikatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 8 november 2005.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Rijkswaterstaat 1995.
Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 oktober 1995
De van Justitie ,
Minister
Namens deze,
Het
hoofd van de Directie Politie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht