Let op. Deze wet is vervallen op 28 februari 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 februari 2011.

Besluit Commissie evaluatie ZonMw

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2010, nr. PG/JFB 3.005.464, houdende instelling van de commissie evaluatie ZonMw
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
Er is een Commissie evaluatie ZonMw, hierna te noemen Commissie evaluatie ZonMw.
Artikel 2
DeCommissie evaluatie ZonMw heeft tot taak het evaluatieonderzoek ZonMw inhoudelijk te begeleiden en te adviseren over de resultaten van het onderzoek.
1.
De Commissie evaluatie ZonMw bestaat uit:
a. een voorzitter, tevens lid;
b. zes andere leden.
2.
De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste één jaar.
1.
De leden van de Commissie evaluatie ZonMw worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister. De minister kan tevens plaatsvervangende leden benoemen, schorsen en ontslaan.
2.
De minister voegt aan de Commissie evaluatie ZonMw een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie evaluatie ZonMw.
Artikel 5
De Commissie evaluatie ZonMw stelt haar eigen werkwijze vast.
Artikel 6
Na afloop van haar werkzaamheden zendt de Commissie evaluatie ZonMw een eindverslag aan de minister.
Artikel 7
De archiefbescheiden van de Commissie evaluatie ZonMw worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2010. Dit besluit vervalt met ingang van 28 februari 2011.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie evaluatie ZonMw.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht