Let op. Deze wet is vervallen op 9 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 8 juli 2016.

Besluit Commissie leeftijdsonderzoek

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 27 april 2004, nr. DDS5272557, houdende de instelling van de Commissie Leeftijdsonderzoek (Besluit Commissie leeftijdsonderzoek)
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Besluit:
1.
Er is een Commissie leeftijdsonderzoek, hierna te noemen: de commissie.
2.
De duur van de instelling van de commissie is permanent, althans voor zolang als het leeftijdsonderzoek op basis van het protocol voor leeftijdsonderzoek wordt uitgevoerd.
Artikel 2
De commissie zal toezicht houden op de kwaliteit van de methoden en procedures van leeftijdsonderzoek en is daartoe belast met:
a. het permanente toezicht op het ‘Protocol leeftijdsonderzoek’ dat ten grondslag ligt aan het onderzoek naar leeftijdsclaims van minderjarige vreemdelingen opdat dit onderzoek deugdelijk kan verlopen;
b. de beoordeling of het Protocol leeftijdsonderzoek voldoende transparant is, de beschreven methode van onderzoek overeenkomt met het de uitoefening van het protocol in de praktijk, en de inhoud ervan overeenkomt met juridische en medische vereisten;
c. de beoordeling of het protocol voldoende waarborgen voor de rechtszekerheid bevat, zodat de mogelijkheid van contra-expertise en de vergewisplicht zijn geborgd, en dat het berust op een zo actueel mogelijke stand van zaken in medisch opzicht;
d. het daartoe bijhouden van de internationale ontwikkelingen op het gebied van leeftijdsonderzoek;
e. het fungeren als begeleidingscommissie of als klankbord bij het uitvoeren van de audit door de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
f. het maken van rapporten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, op basis van de resultaten van de genoemde taken in dit besluit, voorzien van conclusies;
g. het overleggen van een evaluatie van de werkzaamheden van de commissie, aan het einde van ieder jaar.
1.
De minister benoemt de leden en de voorzitter van de commissie.
2.
De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier leden, afkomstig uit de kring van wetenschap en bestuur.
3.
Duur van de benoeming van de leden van de commissie is voor drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming na ommekomst van de termijn.
1.
Ter ondersteuning van de commissie bij de uitvoering van haar taken wordt een (ambtelijk) secretaris toegevoegd afkomstig van het Ministerie van Justitie aangewezen door de Minister voor Vreemdelingenzaken en integratie.
2.
De secretaris is niet tevens lid van de commissie en is voor zijn werkzaamheden als secretaris van de commissie verantwoording verschuldigd aan deze commissie.
1.
De commissie stelt binnen vier weken na instelling haar werkwijze vast en informeert de minister hierover.
2.
De commissie kan zich doen bijstaan door derden-deskundigen voorzover dat voor de vervulling van haar taak noodzakelijk is.
3.
De commissie wordt een jaarlijks budget verleend van € 18.000. Hiervan is € 10.000 bestemd voor het verrichten van onderzoek en het geven van opdrachten aan derden-deskundigen. € 8.000 is bestemd voor vacatiegelden.
4.
De voorzitter dient er op toe te zien dat het budget niet wordt overschreden.
5.
De commissie is bevoegd om zich voor het verkrijgen van informatie te wenden tot overheidsdiensten en instellingen en groeperingen buiten de overheid.
1.
De commissie rapporteert wanneer zij daar reden toe ziet.
2.
Het beheer van de bescheiden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Justitie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie naar het archief van voornoemd ministerie overgebracht.
1.
Aan de leden van de commissie wordt een vacatiegeld toegekend per vergadering, voor de voorzitter € 310 en voor de leden € 235.
2.
De leden van de commissie hebben recht op vergoeding van hun reiskosten, overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland .
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie leeftijdsonderzoek.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Instelling en taak
+ Benoeming en samenstelling
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht