Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2010, nr. DMO/SFI-2988851, houdende instelling van de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang (Besluit Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. vrouwenopvang: het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld;
c. maatschappelijke ondersteuning: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffers is gepleegd.
Artikel 2
De Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang heeft tot taak:
a. het verrichten van onderzoek naar een toekomstbestendig stelsel van vrouwenopvang;
b. het signaleren van knelpunten in het huidige stelsel van vrouwenopvang;
c. het doen van aanbevelingen over aanpassingen van het huidige stelsel, die nodig zijn om tot een toekomstbestendig stelsel van opvang voor alle slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties te komen.
1.
De leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.
2.
De minister voegt aan de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang.
1.
De Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang bestaat uit:
a. een voorzitter, tevens lid;
b. negen andere leden.
2.
Zes van de in het eerste lid, onder b, bedoelde leden worden benoemd op voordracht van:
a. de Federatie Opvang: een lid;
b. de Blijf Groep Noord-Holland en Flevoland: een lid;
c. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: lid; idem
d. de gemeente Dordrecht: lid;
e. de gemeente Gouda: lid;
f. de Raad voor de Financiële Verhoudingen: lid.
3.
De in het tweede lid genoemde organisaties kunnen voor elk door hen voorgedragen lid een plaatsvervanger aanwijzen.
4.
De Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
Artikel 5
De Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang rapporteert uiterlijk op 1 januari 2011 aan de minister en stelt haar eigen werkwijze vast.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 juli 2009. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang.
Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht