Let op. Deze wet is vervallen op 3 november 2005. U leest nu de tekst die gold op 2 november 2005.

Besluit Controleprotocol Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Uitgebreide informatie
Besluit Controleprotocol Centraal Orgaan opvang asielzoekers
De Staatssecretaris van Justitie,
gelet op artikel 18, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers,
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder A) het orgaan: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en B) de accountant: de door het bestuur van het orgaan aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek II van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2
Bij de controle van de naleving van de aan het orgaan gerichte voorschriften worden de volgende vormen van aandacht onderscheiden:
a. normale aandacht: controle met dezelfde diepgang als de controle die door de accountant in acht wordt genomen bij de controle van een financieel verslag;
b. procedurele aandacht: controle waarbij erop wordt toegezien of procedures in het leven zijn geroepen om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan en of die procedures in feite zijn gevolgd;
c. speciale aandacht: controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of desbetreffende voorschriften zijn nageleefd en waarbij dus verder wordt gegaan dan bij de controle die normaal op een financieel verslag wordt uitgeoefend.
Artikel 3
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Staatsblad 1994, 422) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 7, eerste lid, artikel 16, eerste en vierde lid
normale aandacht

Artikel 6, en 8, derde lid
speciale aandacht
Artikel 4
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Staatsblad 1994, 637) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 7, 8, 9 en 20
normale aandacht

Artikel 6, 12, 15, 16, 18, eerste lid, 19 en 21
speciale aandacht

Artikel 10, eerste lid en 11
procedurele aandacht
Artikel 5
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van het Faciliteitenbesluit opvangcentra (Staatsblad 1994, 636) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 3 tot en met 7
normale aandacht

Artikel 8
speciale aandacht
Artikel 6
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (Staatsblad 1998, 347) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 2
normale aandacht
Artikel 7
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Staatscourant 1997, 246) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 11 en 12
normale aandacht

Artikel 2, 8, 17 en artikel 3, lid 2
speciale aandacht
Artikel 8
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 3 april 1998, houdende de toekenning van de bevoegdheid aan het orgaan tot uitsluiting van bepaalde categorieën asielzoekers van de ontvangst van verstrekkingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 3
normale aandacht

Artikel 5, eerste lid
speciale aandacht
Artikel 9
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van de Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomsten en vermogen (Staatscourant 1998, 166) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 4 tot en met 8
speciale aandacht
Artikel 10
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van paragraaf 22 van de uitvoeringsregels behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen (Staatscourant 1995, 168 en Staatscourant 1998, 119) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 1
speciale aandacht
Artikel 11
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van de Regeling Opvang Asielzoekers (Staatscourant 1991, 251, Staatscourant 1992, 142 en Staatscourant 1994, 85) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 24
speciale aandacht
Artikel 12
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Staatscourant 1998, 119) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 6
normale aandacht

Artikel 2, lid 2
speciale aandacht

Artikel 8
speciale aandacht
Artikel 13
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van de Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Staatscourant 1997, 8) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 1
normale aandacht
Artikel 14
Bij de controle van de naleving van de bepalingen van de Regeling bestuurvergoeding Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Staatscourant 1994, 179 en Staatscourant 1995, 106) wordt door de accountant de volgende aandacht in acht genomen:
Artikel 1 tot en met 4
speciale aandacht
Artikel 15
Bij de controle van nader door de Staatssecretaris van Justitie aan te wijzen voorschriften wordt door de accountant de daarbij voorgeschreven aandacht in acht genomen.
Artikel 16
Dit besluit treedt inwerking de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Artikel 17
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Controleprotocol Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht