Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 maart 2006, nr. DVL 0305/2006, tot conversie en actualisering van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds 2006)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op de artikelen 6, 7, derde lid, en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
Artikel I
Subsidieverlening op grond van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds geschiedt tot en met 31 december 2006 met inachtneming van het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 december 2005 , nr. DVL 3154/05, tot vaststelling van een beleidsvoornemen en een subsidieplafond, zoals luidend voor inwerkingtreding van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, met dien verstande dat:
a in artikel 4, eerste volzin, in plaats van het vermelde bedrag geldt: € 1.750.000;
b in artikel 5, eerste volzin, in plaats van het vermelde bedrag geldt: € 750.000, en
c in artikel 5 in plaats van de tweede volzin geldt: Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2006 tot en met 31 augustus 2006.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Het besluit van 21 december 2005, nr. DVL 3154/05, zoals dat met inachtneming van dit besluit gelding behoudt, zal tevens op internet (www.minbuza.nl) worden geplaatst en wordt op aanvraag beschikbaar gesteld door de afdeling Publieksvoorlichting van de directie Voorlichting (070-3484184, dvl-pu@minbuza.nl).
De van Buitenlandse Zaken ,
Minister
namens deze:
de Europese Samenwerking ,
Directeur-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht