Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 november 2010, nr. WJZ/10145713, houdende aansluiting van alle ministeries op een centraal aanleverpunt voor elektronische facturen (Besluit Digipoort voor e-Facturen)
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. elektronische factuur: een factuur die volgens een door de Staat bepaalde specificatie elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt;
b. Digipoort: centraal aanleverpunt van de Staat voor ontvangst van elektronische berichten.
1.
De ministers dragen er zorg voor dat hun ministerie uiterlijk 1 januari 2011 is aangesloten op Digipoort teneinde vanaf dat moment facturen elektronisch te kunnen ontvangen.
2.
Een vanaf 1 januari 2011 via Digipoort ontvangen elektronische factuur wordt in behandeling genomen door het ministerie dat het aangaat.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Digipoort voor e-Facturen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 november 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht