Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2009.

Besluit directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie

Uitgebreide informatie
Besluit directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van het Coördinatiebesluit Inrichting en formatie rijksdienst;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
b. staatssecretaris: Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
c. directie PPS&I: directie Publiek Private Samenwerking en & Innovatie;
d. projectdirecteur: projectdirecteur van de directie PPS&I;
e. Rgd: Rijksgebouwendienst;
f. PPS: Publiek Private Samenwerking.
1.
Er is een directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie, zijnde een dienstonderdeel van de Rgd.
2.
De directie PPS&I staat onder leiding van de projectdirecteur.
3.
De taken van de directie PPS&I zijn:
a. het verzorgen van de uitvoering van PPS-projecten, gebaseerd op het DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) principe;
b. het ontwikkelen, bundelen en ontsluiten van de kennis, die nodig is om DBFMO-contracten te kunnen afsluiten;
c. het initiëren en stimuleren van de innovatie in de bouw d.m.v. kennisontwikkeling over en realisatie van innovatieve (pilot-)projecten en producten.
4.
De directie PPS&I bestaat uit de volgende afdelingen:
a. PPS&I - projecten;
b. Expertise en advies;
c. Beleidsontwikkeling en innovatie;
d. Stafafdeling Bedrijfsvoering en Control.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit directie Publiek Private Samenwerking & Innovatie.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door de Minister te bepalen datum.
Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.
Den Haag, 26 juni 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Taken en bevoegdheden van de directie PPS&I
Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht