Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit erkenningsnormen gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten

Uitgebreide informatie
1.
Het gezinsvervangend tehuis stelt zich ten doel door, in principe duurzame, huisvesting, verzorging en agogische begeleiding van gehandicapten de zelfstandigheid en de sociale redzaamheid van de gehandicapten te bevorderen en te behouden en de gehandicapten te betrekken bij het dagelijks leven in stad of dorp.
2.
Het gezinsvervangend tehuis staat open voor iedere gehandicapte die op de in het eerste lid bedoelde dienstverlening is aangewezen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. Plaatsing wordt niet geweigerd op grond van geloofs- of levensovertuiging, ras of nationaliteit.
1.
Het gezinsvervangend tehuis richt zich in zijn werkwijze op één categorie van gehandicapten te weten de categorie met een primair geestelijke, een primair lichamelijke dan wel een primair zintuiglijke handicap.
2.
De aard van de handicap(s) van de in eenzelfde gezinsvervangend tehuis wonende gehandicapten is niet zodanig uiteenlopend dat het functioneren als gezinsvervangend tehuis hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt.
1.
Het gezinsvervangend tehuis onderhoudt de nodige geformaliseerde contacten met andere instellingen in de regio, met name die instellingen die werkzaam zijn op het terrein van de dienstverlening aan gehandicapten.
2.
De werkuitvoering van het gezinsvervangend tehuis maakt geen deel uit van die van een voorziening welke verpleging, behandeling en verzorging verstrekt, noch van een onderwijsvoorziening, een voorziening voor dagopvang of een arbeidsvoorziening.
1.
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het gezinsvervangend tehuis overeenkomstig de in artikel 3, eerste lid omschreven doelstelling.
2.
De taak en de bevoegdheden van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd. Voor iedere medewerker wordt een taakomschrijving vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. De bevoegdheid tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen wordt eveneens schriftelijk vastgelegd. Door het hoofd van het gezinsvervangend tehuis wordt een dienstrooster opgesteld voor de medewerkers in het tehuis, dat de goedkeuring van het bestuur behoeft.
3.
Indien een gezinsvervangend tehuis gebruik maakt van de diensten van een centraal bureau, worden de bevoegdheden en de taak van dit bureau ten aanzien van het gezinsvervangend tehuis schriftelijk vastgelegd.
4.
Tussen de bij de werkzaamheden betrokken personen vinden periodieke besprekingen en schriftelijke rapportage plaats.
1.
Het gezinsvervangend tehuis betrekt de gehandicapten en/of hun wettelijke vertegenwoordiger(s), de medewerkers, dan wel de representatief te achten organisaties die de belangen van deze groeperingen behartigen, bij het beleid van het gezinsvervangend tehuis. Onze Minister kan hieromtrent nadere regelen stellen.
2.
Het bestuur verbindt zich die maatregelen te nemen die bevorderen dat de gehandicapten of hun wettelijke vertegenwoordiger(s) van de hun toekomende rechten en bevoegdheden gebruik kunnen maken.
Artikel 8
Het bestuur brengt jaarlijks een openbaar verslag uit van het functioneren van het gezinsvervangend tehuis. Onze Minister kan regelen stellen omtrent de inhoud, de inrichting en de wijze van openbaarmaking van dat verslag.
1.
Bestuursleden hebben geen direct of indirect financieel belang bij de oprichting of de exploitatie van het gezinsvervangend tehuis anders dan uit een dienstverband; de medewerkers van het gezinsvervangend tehuis hebben geen ander direct of indirect financieel belang bij de exploitatie van het gezinsvervangend tehuis, dan de belangen die voortvloeien uit de voor hen geldende rechtspositieregeling; tussen de afzonderlijke leden van het bestuur enerzijds en de medewerkers anderzijds bestaat geen arbeidsverhouding.
2.
Het bestuur onderneemt geen activiteiten en gaat geen verplichtingen aan die direct of indirect de continuïteit van het gezinsvervangend tehuis in gevaar kunnen brengen.
1.
De plaatsing van gehandicapten in het gezinsvervangend tehuis geschiedt aan de hand van een advies van het in artikel 19, zesde lid bedoelde team. Dit advies komt niet tot stand dan na overleg met de gehandicapte of diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Daarbij wordt in ieder geval rekening gehouden met gegevens en rapporten van degene die de plaatsing heeft aangevraagd.
2.
Het in artikel 19 bedoelde team heeft voorts tot taak het geven van aanwijzingen met betrekking tot de begeleiding van de gehandicapten.
Artikel 11
Het gezinsvervangend tehuis is gedurende het gehele jaar geopend.
Artikel 12
Het gezinsvervangend tehuis onderhoudt functionele contacten met het buiten het tehuis aanwezige werk-, vormings- of leefmilieu van de gehandicapten. De gehandicapte dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) worden door het gezinsvervangend tehuis op de hoogte gesteld van de conclusies die voortvloeien uit de aan de betrokken gehandicapte gewijde bespreking van het team van het gezinsvervangend tehuis.
1.
Van iedere gehandicapte wordt een dossier aangelegd waarin in ieder geval worden opgenomen de aan en door het team uitgebrachte rapporten. Jaarlijks wordt nagegaan of de in het dossier opgenomen gegevens nog van belang zijn.
2.
Het bestuur draagt zorg voor een regeling betreffende de personen die tot de in het eerste lid bedoelde dossiers toegang hebben.
3.
Bij het vertrek van een gehandicapte uit het gezinsvervangend tehuis wordt een eindrapport opgemaakt. Indien de gehandicapte van een andere voorziening voor gehandicapten gebruik gaat maken, wordt slechts dit eindrapport overgedragen aan de instantie die de zorg voor de gehandicapte in die voorziening overneemt, alsmede aan de instantie die de overplaatsing begeleidt.
4.
De huisarts van de gehandicapte ontvangt bericht over de plaatsing van zijn cliënt in of diens vertrek uit het gezinsvervangend tehuis en wordt ook verder waar nodig en op zijn verzoek over diens toestand ingelicht.
5.
Het bestuur van het gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten registreert de bezittingen van de gehandicapten, voor zover deze zich binnen de inrichting bevinden, evenals de inkomsten en uitgaven van de gehandicapten, voor zover deze via de rechtspersoon verlopen.
Artikel 14
De administratie van het gezinsvervangend tehuis is zodanig ingericht dat inzicht kan worden verkregen in het beheer en het functioneren van het gezinsvervangend tehuis.
Artikel 15
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven vast en een openbaar financieel verslag, voorzien van een verklaring van een register-accountant. Onze Minister kan regelen stellen omtrent de wijze van openbaarmaking van het financieel verslag.
1.
Het gezinsvervangend tehuis biedt de gehandicapten steeds de nodige verzorging en begeleiding.
2.
De voeding die vanwege het gezinsvervangend tehuis wordt verstrekt, voldoet aan de eisen van de moderne voedings- en dieetleer.
Artikel 17
Het gezinsvervangend tehuis sluit een geïndexeerde brandschadeverzekering af, alsmede een bedrijfsschadeverzekering voor tenminste 12 maanden en een verzekering tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Erkenningen
- Hoofdstuk III. Doel en werkwijze
+ Hoofdstuk IV. Medewerkers
+ Hoofdstuk V. Gebouw, situering en capaciteit
+ Hoofdstuk VI. Veiligheid en hygiëne
+ Hoofdstuk VII. Vrijheid van de gehandicapten
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht