Besluit Financieel Beheer BZ 1998
De minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Overwegend dat het wenselijk is in het kader van een goed financieel beheer een regeling vast te stellen voor de behandeling van de financiële taken en de daarmee samenhangende bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
Gelet op de Comptabiliteitswet (Stb. 1992 351; laatstelijk gewijzigd, 17 december 1997, Stb. 660);
Gelet op het Besluit Taak FEZ (Stb. 1992, 1; laatstelijk gewijzigd, 12 februari 1998, Stb. 53);
Gelet op het Besluit privaatrechteljke rechtshandelingen 1996 (Stb. 1996, 24; laatstelijk gewijzigd, 12 februari 1998, Stb. 53);
Gelet op de Mandaatregeling Buitenlandse Zaken,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. Financieel Beheer:
Het geheel van de volgende op elkaar afgestemde taken:*
het indienen van begrotingen met ramingen voor verplichtingen, uitgaven en ontvangsten;
het zorgdragen dat de noodzakelijke verplichtingen en uitgaven binnen de grenzen van de beschikbaar gestelde budgetten op een verantwoorde wijze totstandkomen; zorgdragen voor de ontvangsten;*
het houden van administraties die inzicht bieden in het gevoerde beheer en die voldoen aan eisen van doelmatigheid en controle;*
het zorgdragen voor een goede inrichting en werking van de administratieve organisatie en financiële informatievoorziening;*
het zorgdragen voor het periodiek onderzoeken van de doelmatigheid van het beheer, van de organisatie en van het beleid;*
het opstellen van de financiele verantwoording.
b. Begroting:
Een bij wet vastgesteld samenstel van ramingen van de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten van een jaar.
c. Kasplafond:
De maximum grens die wordt gesteld aan de hoeveelheid kas/begrotingsmiddelen die in een bepaald jaar mogen worden uitgegeven voor lopende of nog nader te bepalen nieuwe activiteiten op een bepaald beleidsgebied.
d. Verplichting:
Het verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking of een verbintenis op grond waarvan een derde, in het geval een betaling verschuldigd is, deze be-taling in rechte kan afdwingen. Als verplichtingen worden ook opgevat verplichtingen ten opzichte van een ander onderdeel van het Rijk.
e. Committering:
Onder committering wordt verstaan het - onder bepaalde voorwaarden - aanbieden van de financiering van een project of programma aan de autoriteiten van een (ontwikkelings)land of aan een organisatie, en, bij acceptatie, het formaliseren van dit aanbod.
f. Hoofdbudgethouder:
De functionaris die verantwoordelijk is één of meerdere hoofdbeleidsterreinen (of onderdelen daarvan) van de begroting van Buitenlandse Zaken en de allocatie daarvan naar budgethouders.
g. Budgethouder:
De functionaris die verantwoordelijk is voor een rechtmatig en doelmatig financieel beheer van de aan hem toegewezen budgetten.
h. Budget:
Aan een budgethouder toegewezen verplichtingen- en kasbedrag(en) ter uitvoering van het deel van de begroting waarvoor de budgethouder de (eerste) verantwoordelijkheid heeft.
i. FEZ:
De directie Financieel Economische Zaken.
2.1
Tot (hoofd)budgethouder worden benoemd de functionarissen genoemd in bijlage 1 , behorend bij dit besluit.
2.2
De bevoegdheden van deze functionarissen kunnen op grond van schriftelijk vastgelegde afspraken geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend door hun als zodanig aangewezen plaatsvervangers.
2.3
Bij afwezigheid of verhindering van een (hoofd)budgethouder, wordt voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheden uitgeoefend door de plaatsvervanger, dan wel de schriftelijk aangewezen waarnemer.
2.4
Wijzigingen in benoemingen van functionarissen zoals bedoeld in artikel 2.1 zullen plaatsvinden op advies van FEZ en in overeenstemming met de betreffende hoofdbudgethouder.
Artikel 3
De hoofdbudgethouder is, binnen de gestelde politieke kaders, verantwoordelijk voor de (her)allocatiebeslissingen in de begrotings- en jaarplancyclus, voor de betreffende hoofdbeleidsterreinen of onderdelen daarvan.
4.1
De budgethouder is, met inachtneming van de bepalingen van de Mandaatregeling BZ en het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996 gevolmachtigd voor het aangaan van committeringen en verplichtingen, het verrichten van kasuitgaven, alsmede het invorderbaar stellen van geraamde ontvangsten.
4.2
Een budgethouder richt zijn financieel beheer zodanig in dat sprake is van een ordelijk en controleerbaar financieel beheer en dat voldaan wordt aan de daaraan door FEZ gestelde functionele eisen.
5.1
De budgethouder van de departementale organisatie-onderdelen te ’s-Gravenhage levert bijdragen aan de begrotingsvoorbereiding volgens aanwijzingen van FEZ zoals weergegeven in de jaarlijkse begrotingsaanschrijving.
5.2
Op basis van de jaarplanaanschrijving van S dient de budgethouder een jaarplan in.
5.3
De hoofdbudgethouder legt, mede na advies van FEZ, een voorstel ter vaststelling voor aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking respectievelijk de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
6.1
De budgethouder kan zijn bevoegdheden alleen aanwenden indien: -
de budgetten zijn toegekend middels de goedkeuring van het jaarplan-
of, indien dit niet het geval is en het begrotingsjaar is aangevangen, de budgethouder een aanwijzing hieromtrent heeft ontvangen.
6.2
Indien sprake is van Voorafgaand Toezicht, dienen stukken die geldelijke gevolgen hebben of kunnen hebben steeds ter goedkeuring aan FEZ te worden voorgelegd, voordat verplichtingen worden aangegaan.
6.3
Voorstellen tot het nemen van besluiten anders dan in 6.1 is opgenomen en die financiële gevolgen kunnen hebben, worden zo vroeg mogelijk ter kennis gebracht van de directeur FEZ, die aan hen zijn inzichten met betrekking tot de financieel-economische en budgettaire gevolgen meedeelt.
Artikel 7
De budgettaire beschikkingsbevoegdheden bieden ruimte voor de volgende schuifvrijheden:-
De budgethouder is bevoegd de aanwending binnen een goedgekeurd budget te wijzigen voorzover die wijziging past binnen het doel waarvoor het budget is bestemd en past binnen de overige afspraken en/of randvoorwaarden.-
De budgethouder kan tevens, afhankelijk van de aard van de betreffende budgetten, bevoegd zijn wijzigingen aan te brengen tussen budgetten waarvoor hij/zij budgethouder is. Deze schuifvrijheid is aan nader omschreven beperkingen onderhevig.
8.1
Periodiek stelt de budgethouder een rapportage op waarin zowel financiële gegevens alsmede de onderbouwing van belangrijke afwijkingen ten opzichte van het jaarplan zijn opgenomen.
8.2
De hoofdbudgethouder legt, mede na advies van FEZ, herallocatievoorstellen ter vaststelling voor aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking respectievelijk de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
9.1
FEZ is bevoegd tot het raadplegen van alle stukken en administraties die het financieel beheer raken.
9.2
De budgethouder dient in het kader van het in 9.1. gestelde aan daartoe door de directeur FEZ aangewezen functionarissen alle inlichtingen te verstrekken, welke redelijkerwijs van de budgethouder kunnen worden verlangd.
10.1
Indien de directeur FEZ van oordeel is dat een goed financieel beheer niet voldoende is gewaarborgd, kan hij ten aanzien van de budgethouder nadere voorschriften stellen die hij noodzakelijk acht.
10.2
Indien de directeur FEZ van oordeel is dat het gevoerde beheer te kort schiet, brengt hij dit ter kennis aan Secretaris-Generaal.
10.3
Het ter kennis brengen aan de Secretaris-Generaal gebeurt niet eerder dan na overleg tussen hoofdbudgethouder, budgethouder en de directeur FEZ.
11.1
Ter afsluiting van de jaarplancyclus dient de budgethouder een jaarverslag in.
11.2
Ter afsluiting van de begrotingscyclus levert de budgethouder een bijdrage aan de opstelling van de financiële verantwoording van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Artikel 12
Op advies van FEZ en in overeenstemming met de hoofdbudgethouder kan de Secretaris-Generaal de budgethouder goedkeuring verlenen over het gevoerde beheer over het afgelopen jaar.
13.1
Voor intern verzelfstandigde dienstonderdelen, zoals agentschappen, kunnen - binnen de hiervoor geldende rijksbrede voorwaarden - afwijkende beheersregels worden ingesteld.
13.2
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het verzelfstandigde dienstonderdeel, inclusief eventuele afwijkende beheersregels, worden vastgelegd in management-afspraken met het betreffende dienstonderdeel.
13.3
Dit besluit is van toepassing voorzover in de managementafspraken met het verzelfstandigde dienstonderdeel geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
Artikel 14
Het Besluit Financieel Beheer BZ van 18 september 1996 wordt ingetrokken.
Artikel 15
Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Financieel Beheer BZ 1998.
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
’s-Gravenhage, 24 juli 1998
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht