Let op. Deze wet is vervallen op 16 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 15 maart 2008.

Besluit gemandateerd beheerder KLPD

Uitgebreide informatie
Besluit gemandateerd beheerder KLPD
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 38, derde lid, van de Politiewet 1993;
Besluit:
1.
De directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid is, met uitzondering van hetgeen is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage , bevoegd tot het nemen van besluiten, het vaststellen en ondertekenen van stukken en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn hoedanigheid van beheerder van het Korps landelijke politiediensten, met betrekking tot:
a. het beheer van het Korps landelijke politiediensten, bedoeld in artikel 38, derde lid, van de Politiewet 1993;
b. de taken en bevoegdheden ten aanzien van de persoonsregistraties en politieregisters die bij het Korps landelijke politiediensten worden gehouden.
2.
Ten aanzien van de regels die op basis van de Politiewet 1993 bij of krachtens algemene maatregelen van bestuur zijn gesteld en die op het Korps landelijke politiediensten van toepassing respectievelijk van overeenkomstige toepassing zijn, zijn het mandaat en de volmacht slechts van toepassing voorzover de bevoegdheden toekomen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bevoegd gezag over of beheerder van het Korps landelijke politiediensten.
3.
De directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid kan ondermandaat verlenen aan de korpschef van het Korps landelijke politiediensten. Hij kan daarbij bepalen dat de korpschef ondermandaat kan verlenen aan rechtstreeks onder de korpschef ressorterende functionarissen.
1.
Bij afwezigheid van de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid worden de bevoegdheden, genoemd in artikel 1, uitgeoefend door de secretaris-generaal.
2.
Bij gelijktijdige afwezigheid van de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid en de secretaris-generaal zijn de binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geldende regels voor vervanging van de secretaris-generaal van toepassing.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gemandateerd beheerder KLPD.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan:
- de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;
- de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de directeuren-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de ondernemingsraad van het Korps landelijke politiediensten;
- de ondernemingsraad van het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;
- het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de hoofden van de directies, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de directeur van het Kabinet der Koningin;
- de Inspectie der Rijksfinanciƫn;
- de president van de Algemene Rekenkamer;
- de afdeling Publicaties Overheidsorganisatie van de Centrale Archief Selectiedienst;
- de beveiligingsambtenaar.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken