Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998
De Minister van Binnenlandse Zaken,
In overeenstemming met de Minister van Justitie,
overwegende dat de Vrijwillige Politie en zijn voorgangers, de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeentepolitie, in 1998 vijftig jaar bestaan en dat het wenselijk is ter gelegenheid daarvan een herinneringsmedaille uit te geven;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ’de medaille’:
de Herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998 zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ;
b. ’oorkonde’:
de oorkonde zoals omschreven in bijlage 2 van dit besluit.
Artikel 2
De medaille wordt toegekend aan:
a. degene die in 1998 vrijwillig ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie, is of is geweest;
b. degene die betrokken is bij de organisatie van het jubileum van de vrijwillige politie in 1998.
Artikel 3
De medaille wordt toegekend en uitgereikt door of namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, danwel:
a. de korpsbeheerder aan de onder hem ressorterende personen als bedoeld in artikel 2, onder a;
b. het hoofdbestuur van de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers aan personen als bedoeld in artikel 2, onder b.
1.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de korpsbeheerder of het hoofdbestuur van de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers dient een aanvraag voor de medaille, de op naam gestelde oorkonde alsmede de baton als bedoeld in artikel 5, tweede lid, in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.
2.
In de aanvraag wordt vermeld naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats van de persoon aan wie de medaille wordt toegekend.
3.
De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt de uitreikende instantie de medaille, de oorkonde en de baton.
4.
De verstrekking geschiedt kosteloos.
1.
Degene aan wie de medaille is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan of op het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding.
2.
In plaats van de medaille mag op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 millimeter worden gedragen.
3.
In plaats van de medaille of de baton mag een verkleinde vorm van de medaille worden gedragen.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht