Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit hernieuwde instelling Centrale commissie behandeling heroïneverslaafden

Uitgebreide informatie
Besluit hernieuwde instelling Centrale commissie behandeling heroïneverslaafden
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de commissie:
de commissie: de commissie genoemd in artikel 2;
b. de verstrekking:
het op medische indicatie voorschrijven en verstrekken van heroïne ten behoeve van de verbetering van de gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van verslaafden aan heroïne bij wie de bestaande behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.
1.
Er is een Centrale commissie behandeling heroïneverslaafden.
2.
De commissie heeft op basis van de door haar uitgevoerde en afgesloten of nog lopende wetenschappelijke onderzoeken tot taak aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te rapporteren over de effecten van de verstrekking.
De commissie heeft tevens tot taak de gemeenten, indien zij toestemming hebben verkregen van de Minister van VWS voor uitbreiding of oprichting van een nieuwe behandeleenheid, dit proces van uitbreiding of oprichting te begeleiden.
1.
Tot lid van de commissie worden benoemd:
a. prof. dr. J.M. van Ree, tevens voorzitter,
prof. dr. H.F.L. Garretsen
drs. E. Leuw
dr. J. v. Limbeek
drs. E.A. Noorlander
dr. P.J. Roos
prof. dr. G.M. Schippers
dr. B.J. v. Zwieten-Boot
b. als waarnemers bij de commissie worden aangewezen:
drs. E.M. Dullaart (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
drs. W. Best (Inspectie voor de Gezondheidszorg), plaatsvervanger
drs. W.M. de Zwart (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang)
2.
De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
Artikel 4
Ten behoeve van de uitvoering van het onder artikel 2, tweede lid, bedoelde onderzoek worden, op bindende voordracht van de commissie, een directeur onderzoek en een secretaris benoemd.
1.
De commissie stelt een landelijk onderzoeksprotocol en een onderzoeksplan op.
2.
Het wetenschappelijk onderzoek wordt verricht door locale onderzoekers onder verantwoordelijkheid van de commissie, zulks volgens de richtlijnen van het landelijk onderzoeksprotocol.
3.
Het toezicht op de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de commissie.
4.
De opdrachtnemers van het wetenschappelijk onderzoek zullen met inachtneming van hetgeen in het onderzoeksplan is vastgelegd, de commissie op de hoogte houden van de stand van zaken van het onderzoek.
Artikel 7
De commissie stelt overigens haar eigen werkwijze vast.
Artikel 8
De Commissie brengt vóór 31 december 2009 haar rapport uit over het verloop en de uitkomsten van het onderzoek.
Artikel 9
De commissie brengt haar rapporten uit in de Nederlandse en Engelse taal en richt deze zodanig in dat ze tevens toegankelijk zijn voor de volksvertegenwoordiging en buitenlandse wetenschappelijke onderzoekers en internationale organisaties van volksgezondheid en drugsbestrijding.
Artikel 10
Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2000.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hernieuwde instelling Centrale commissie behandeling heroïneverslaafden.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Instelling commissie
+ § 3. Benoeming en samenstelling
+ § 4. Werkwijze
+ § 5. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht