Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2017. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2017.

Besluit hernieuwde vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 maart 2014, 2014-0000034515, tot hernieuwde vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van Minister zonder portefeuille en van Staatssecretaris;
Besluit:
Artikel 1
Staatssecretaris mevrouw drs. J. Klijnsma is, binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende de Participatiewet/quotum (WWB/WSW/Wajong), de bijstand inclusief koopkrachttegemoetkoming, het pensioenstelsel, armoede en schuldhulpverlening, de ANW, ESF, de AOW, re-integratie, de aansturing van en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de SVB, het overleg met de VNG, de participatie van ouderen, het ontwikkelen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI-keten, de handhaving en fraudebestrijding voor zover het de portefeuille betreft, gelijke behandeling op grond van leeftijd, geslacht en etnische afkomst, alsmede internationale aangelegenheden voor zover het de portefeuille betreft.
De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.
Artikel 2
Het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2012 , nr. 20120000042113, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcrt. 24385) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht