Besluit houdende algemene voorwaarden voor omwisseling van Staatsobligaties in strips en vice versa
De Minister van Financiën,
Overwegende dat het wenselijk is algemene voorwaarden testellen met het oog op de omwisseling van obligaties van openbare leningen ten laste van de Staat der Nederlanden in strips en vice versa bij De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam,
Besluit:
Artikel 1
Uitsluitend door de Minister van Financiën daarvoor aangewezen obligaties van openbare leningen ten laste van de Staat der Nederlanden kunnen bij De Nederlandsche Bank N.V. worden omgewisseld in strips en vice versa.
Artikel 2
Een strip is een gedematerialiseerd schuldbewijs dat recht geeft op een deel van de aflossings- of rentetermijnen van obligatieleningen die op een bepaalde datum betaalbaar worden gesteld.
Strips worden uitsluitend in girale vorm verkrijgbaar gesteld in coupures van elk euro 0,01.
Artikel 3
Omwisseling van obligaties in strips en vice versa is alleen mogelijk door tussenkomst van een instelling die een strips-rekening aanhoudt bij De Nederlandsche Bank N.V..
Een strips-rekening is een effectenrekening waarop strips kunnen worden bij- of afgeschreven.
Alleen instellingen die in belangrijke mate hun bedrijf maken van het beheren en administreren van effecten ten behoeve van derden en/of een intermediaire functie in de effectenhandel vervullen kunnen een strips-rekening aanhouden bij DNB.
Artikel 4
In strips om te wisselen obligaties dienen te worden bijgeschreven op de effectenrekening van De Nederlandsche Bank N.V. bij Necigef of bij Euroclear, ten gunste van de effectenrekening van het Agentschap van het Ministerie van Financiën bij De Nederlandsche Bank N.V.
Het bij te schrijven bedrag aan obligaties dient per bijschrijving ten minste euro 500.000,- te bedragen.
Na bijschrijving van de obligaties worden de ingevolge omwisse ling daarvan te verkrijgen strips door De Nederlandsche Bank N.V. bijgeschreven op de strips-rekening van de betrokken instelling.
Er worden geen fysieke effecten verkrijgbaar gesteld.
Artikel 5
De Minister van Financiën behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot omwisseling van obligaties in strips te beëindigen of op te schorten, wanneer het nominale bedrag aan obligaties van een lening dat is omgewisseld in strips gelijk is aan 50% van het nominale bedrag van die lening.
Een besluit tot beëindiging of opschorting van de mogelijkheid tot omwisseling van obligaties in strips zal uiterlijk 2 werkdagen voor de inwerkingtreding daarvan worden bekendgemaakt.
Artikel 6
Omwisseling van strips in obligaties vindt plaats door af schrijving van de strips van de strips-rekening van de betrokken instelling, gevolgd door bijschrijving van de obligaties op een door deze aangehouden effectenrekening.
Artikel 7
De uitbetaling op de vervallen strips vindt plaats door tussenkomst van De Nederlandsche Bank N.V. tegen gelijktijdige afschrijving van deze strips van de strips-rekeningen in kwestie.
Artikel 8
De Nederlandsche Bank N.V. kan indien nodig voor de administratieve afhandeling van omwisseling en uitbetaling op vervallen strips nadere regels formuleren.
Artikel 9
De voorwaarden voor omwisseling van obligaties van de 7,5% lening 1993 per 15 januari 2023 ten laste van de Staat der Nederlanden in strips en vice versa, welke zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 16 april 1993 nr. 73, worden ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juni 1994.
Artikel 11
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit houdende algemene voorwaarden voor omwisseling van Staatsobligaties in strips en vice versa’.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 9 juni 1994
De van Financiën ,
Minister
namens deze,
De Plv.
Agent van het Ministerie van Financiën
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht