Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 december 2013, nr. WJZ / 13182859, houdende taken, werkwijze, benoeming en vergoeding Visserijcommissie BES (Besluit houdende taken, werkwijze, benoeming en vergoeding Visserijcommissie BES)
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 3a van het Visserijbesluit BES;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Economische Zaken;
b. commissie: de visserijcommissie als bedoeld in artikel 13 van de Visserijwet BES.
Artikel 2
De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over:
a. het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de Visserijwet BES;
b. het verlenen van ontheffingen ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk zeeonderzoek als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Visserijwet BES;
c. het instellen van visverboden voor een bepaald tijdvak als bedoeld in artikel 5 van de Visserijwet BES;
d. het stellen van algemene regelen betreffende de gegevens die bij het verzoek voor een vergunning dienen te worden verstrekt alsmede de wijze waarop het verzoek dient te worden ingediend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Visserijwet BES;
e. het intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Visserijwet BES;
f. het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Visserijwet BES.
1.
De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.
2.
De commissie wijst uit haar leden een plaatsvervangend voorzitter aan.
3.
De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.
4.
De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen.
5.
Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.
6.
De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
1.
De leden van de commissie die door de openbare lichamen zijn benoemd overeenkomstig artikel 3a, tweede lid, van het Visserijbesluit BES, en die niet werkzaam zijn bij een openbaar lichaam of bij de Rijksdienst Caribisch Nederland ontvangen een vergoeding per vergadering van 140 USD.
2.
Alle leden ontvangen daarnaast een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk.
Artikel 5
Te rekenen vanaf 20 november 2013 wordt voor een periode van zes jaar tot lid van de commissie benoemd: de heer R.E. van Anrooij, te Barbados, tevens voorzitter.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 november 2013.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende taken, werkwijze, benoeming en vergoeding Visserijcommissie BES.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.
’s-Gravenhage, 20 december 2013
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht