Let op. Deze wet is vervallen op 19 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 18 december 2007.

Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie d.d. 28 oktober 2004, nr. 5316429/504/CBK, houdende aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing
De Minister van Justitie,
Gezien het verzoek van de Directeur van de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 september 2004, nr. TRCJZ/2004/5507;
Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
De buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die
a. de functie vervullen van teamleider en
b. met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’,
zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.
Artikel 2
Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.
Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.
Artikel 4
Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.
Artikel 5
De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 oktober 2004
De van Justitie ,
Minister
namens deze:
hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht