Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 maart 2011, nr. 5688750/11, houdende aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Belastingdienst/FIOD (Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
1.
De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Belastingdienst/FIOD) van het Ministerie van Financiën, die
a. de functie vervullen van:
teamleider of projectleider of
medewerker opsporing groepsfunctie F of I, die minimaal vijf jaar opsporingservaring heeft; en
b. met goed gevolg een door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’,
zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.
2.
Er kunnen maximaal 120 personen worden aangewezen als hulpofficier van justitie.
Artikel 2
Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.
Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.
Artikel 4
Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.
Artikel 5
De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.
Artikel 6
Het Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2007 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011.
Dit besluit wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.
Den Haag, 4 maart 2011
De
Minister
het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht