Let op. Deze wet is vervallen op 29 oktober 2003. U leest nu de tekst die gold op 28 oktober 2003.

Besluit hulpofficieren van justitie FIOD 1995

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie houdende aanwijzing van personen bij Belastingdienst/FIOD tot hulpofficier van justitie
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
De buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Belasting-dienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/FIOD van het ministerie van Financiën die
a. de functie vervullen van vestigingshoofd of opsporingscoördinator, en
b. met goed gevolg een door de minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid, zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 83 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Artikel 3
Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door het openbaar ministerie te geven.
Artikel 4
De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de inbeslaggenomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.
Artikel 5
De beschikking hulpofficier van justitie FIOD van de Minister van Justitie van 1 april 1994 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publikatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie FIOD 1995.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.
Den Haag, 19 april 1995
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
hoofd van de Directie Politie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht