Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 11 december 2014, kenmerk 595058, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) tot hulpofficier van justitie (Besluit hulpofficieren van justitie NVWA-IOD)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 146a, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de NVWA-IOD van het ministerie van Economische Zaken, die
a. de functie vervullen van operationeel manager of inspecteur en
b. met goed gevolg een door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’,
zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.
Artikel 2
Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.
Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden..
Artikel 4
Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.
Artikel 5
De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Het Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing 2007 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie NVWA-IOD.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 december 2014
De
Minister
Hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht