Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2008.

Besluit InnovatieNetwerk

Uitgebreide informatie
Instellingsbesluit InnovatieNetwerk groene ruimte en agrocluster
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister:
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. groene ruimte:
het niet verstedelijkte deel van Nederland, met inbegrip van grootschalige stedelijke parken en recreatiegebieden;
c. agrocluster:
geheel van activiteiten die samenhangen met de productie, verwerking, distributie en het gebruik van agrarische food- en non-foodproducten van binnen- en buitenlandse oorsprong, met inbegrip van toeleverende en dienstverlenende bedrijven.
Artikel 2
Er is een InnovatieNetwerk.
Artikel 3
De missie van het InnovatieNetwerk is bevordering van een vitale en duurzame ontwikkeling van het nationale en internationale agrocluster en van de groene ruimte, gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van de consument en burger, en de vitaliteit van ecosystemen.
Artikel 4
Het InnovatieNetwerk heeft tot taak op het gebied van de groene ruimte en het agrocluster:
a. strategische toekomstverkenningen uit te voeren, in het bijzonder het verkennen van toekomstige problemen en kansen, met als doel levensvatbare strategieën en acties voor belanghebbenden te identificeren;
b. het initiëren van ingrijpende vernieuwingen door het ontwerpen van perspectiefvolle aanzetten voor vernieuwingen en het op hoofdlijnen uitwerken daarvan;
c. het uitvoeren van de aan de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek opgedragen taken, voorzover deze niet reeds vallen onder de taken, genoemd in de onderdelen a en b.
Artikel 5
Het InnovatieNetwerk heeft de volgende organen:
a. het bestuur, bedoeld in artikel 6; en
b. het bureau, bedoeld in artikel 7.
1.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter die tevens lid is, alsmede uit ten minste acht andere leden.
2.
De minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter, gehoord de andere leden van het bestuur.
3.
De minister benoemt, schorst en ontslaat de andere leden van het bestuur, gehoord het bestuur.
4.
De voorzitter en de andere leden worden benoemd op persoonlijke titel en voor een periode van vijf jaren. Zij zijn na afloop van die periode terstond herbenoembaar.
1.
Het bureau ondersteunt het bestuur en het netwerk.
2.
De minister benoemt, schorst en ontslaat de directeur van het bureau, in overeenstemming met het Bestuur.
3.
De directeur van het bureau is belast met de leiding van het personeel dat werkzaam is voor het netwerk. Hij is tevens secretaris van het bestuur.
1.
De minister voorziet in de financiële middelen die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van het InnovatieNetwerk.
2.
Het bestuur besluit omtrent de besteding van de middelen.
3.
Het bestuur stelt jaarlijks voor de afloop van een kalenderjaar een voortschrijdend werkprogramma voor in ieder geval het volgende jaar vast, doch niet dan nadat het de minister in de gelegenheid heeft gesteld diens commentaar over een concept-werkprogramma aan het bestuur kenbaar te maken. Het werkprogramma bevat een begroting voor het volgend kalenderjaar.
4.
Over de besteding van de middelen legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de minister, uiterlijk 4 maanden na afloop van het kalenderjaar waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld.
Artikel 9
Het InnovatieNetwerk brengt uiterlijk in juni 2010 een evaluatierapport uit waarin de taakvervulling van het InnovatieNetwerk aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden gedaan voor mogelijke veranderingen.
Artikel 11
Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit InnovatieNetwerk.
Artikel 12
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 mei 2002
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht