Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Besluit inspectie jeugdhulpverlening

Uitgebreide informatie
Besluit inspectie jeugdhulpverlening
De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Justitie,
Besluiten:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de ministers:
de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Justitie;
b. jeugdige:
een persoon die:
1º. de meerderjarigheidsleeftijd nog niet heeft bereikt,
2º. de meerderjarigheidsleeftijd heelt bereikt en ten aanzien van wie recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77f tot en met 77kk van het Wetboek van Strafrecht of.
3º. de meerderjarigheidsleeftijd, doch nog niet de leeftijd van drieëntwintig jaren heeft bereikt, en voor wie voortzetting van uithuisplaatsing noodzakelijk is, of voor wie, na beëindiging van een uithuisplaatsing minder dan een half jaar tevoren, plaatsing in een voorziening van residentiële hulpverlening of in een pleeggezin noodzakelijk is;
c. jeugdhulpverlening:
activiteiten gericht op het bij jeugdigen voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard die hun ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden;
d. voorziening:
een aanbod van jeugdhulpverlening;
e. steunfunctie:
een aanbod van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van jeugdhulpverlening;
f. experiment:
het in of ten behoeve van voorzieningen ontwikkelen en in de praktijk beproeven van nieuwe en het verbeteren van bestaande methoden, werkvormen of hulpmiddelen;
g. uitvoerder:
degene die een voorziening instandhoudt;
h. plaatsende instantie:
een op grond van de Erkenningsregeling vrijwillige plaatsingen jeugdhulpverlening (Stcrt. 1987, 140) erkende ambulante instelling, niet zijnde een (gezins)voogdij-instelling of een raad voor de kinderbescherming;
i. samenwerkingsverband:
een samenwerkingsverband als bedoeld in de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulpverlening (Stcrt. 1987, 28);
j. inspectie:
de Inspectie jeugdhulpverlening, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
Er is een Inspectie jeugdhulpverlening die is belast met het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulpverlening. De inspectie houdt daartoe toezicht op de naleving van de regelgeving ter zake ten aanzien van door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bekostigde voorzieningen, steunfuncties en experimenten alsmede van samenwerkingsverbanden en plaatsende instanties. Zij neemt bij de vervulling van haar taak de aanwijzingen van de ministers in acht.
Artikel 3
De inspectie brengt in voorkomende gevallen aan de ministers verslag uit van haar bevindingen en doet zonodig voorstellen tot verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in een voorziening, van een steunfunctie, een experiment, een samenwerkingsverband of van een plaatsende instantie.
Artikel 4
De inspectie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. In het verslag doet zij zonodig voorstellen die zij in het belang van de jeugdhulpverlening, waarop haar toezicht betrekking heeft, nodig acht. Het verslag wordt gezonden aan de ministers en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Artikel 5
Uitvoerders, rechtspersonen die een steunfunctie of experiment verzorgen, samenwerkingsverbanden en plaatsende instanties verstrekken desgevraagd aan de inspectie alle inlichtingen en leggen desgevraagd alle bescheiden over die voor een juiste uitoefening van haar taak noodzakelijk zijn te achten. Zij verlenen de ambtenaren van de inspectie desgevraagd toegang tot de gebouwen en terreinen waarin zij hun werkzaamheden uitoefenen.
Artikel 6
De inspectie kan ten behoeve van de kwaliteit van de jeugdhulpverlening aanwijzingen geven aan uitvoerders, aan degenen die een steunfunctie uitoefenen, aan degenen die een experiment uitvoeren, aan samenwerkingsverbanden en aan plaatsende instanties.
1.
Aan het hoofd van de inspectie staat een hoofdinspecteur die verantwoordelijk is voor de organisatie, de inhoud en de uitvoering van de taak van de inspectie.
2.
De inspectie kent vijf regionale inspecties. Aan het hoofd van elke regionale inspectie staat een regionaal inspecteur, die zijn functie uitoefent onder verantwoordelijkheid van de hoofdinspecteur en die in de uitoefening van zijn taak bijgestaan wordt door één of meer inspecteurs.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van plaatsing in de Staatscourant.
Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit inspectie jeugdhulpverlening.
Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
Rijswijk, 3 juni 1988
De ,
minister
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht