Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2008.

Besluit instellen besluit- en vertrekmoratorium asielzoekers Guinee

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 20 april 2007, nr. 5480819/07/DVB, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Guinee
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;
Overwegende:
– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie van asielzoekers uit Guinee en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;
– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van asielzoekers uit Guinee wordt ingesteld tot 1 april 2008;
– dat in deze situatie voor asielzoekers afkomstig uit Guinee tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens tot 1 april 2008.
Besluit:
Artikel 1
De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor asielzoekers afkomstig uit Guinee, die een aanvraag hebben ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verlengd met één jaar.
Artikel 2
De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor de vreemdelingen als bedoeld in artikel 1 niet beëindigd.
Artikel 3
Overeenkomstig artikel 3 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (RvA 2005) geeft de indiening van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd door de vreemdelingen als bedoeld in artikel 1 recht op opvang.
Artikel 4
Artikel 2 en 3 van dit besluit zijn niet van toepassing op asielzoekers op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C22/6 Vreemdelingencirculaire 2000.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant en vervalt op 1 april 2008.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht