Let op. Deze wet is vervallen op 12 augustus 2016. U leest nu de tekst die gold op 11 augustus 2016.

Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers afkomstig uit Jemen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 juli 2015, nr. 670229 tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Jemen
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 43, eerste lid, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;
Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Jemen en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;
Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit gebieden uit Jemen wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van zes maanden;
Dat in deze situatie voor asielzoekers afkomstig uit Jemen tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van zes maanden.
Besluit:
Artikel 1
De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Jemen, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met maximaal een jaar.
Artikel 2
De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze vreemdelingen voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.
Artikel 3
Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen uit Jemen op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht