Let op. Deze wet is vervallen op 6 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 5 juli 2012.

Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers Syrië

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 15 juni 2011, nr. 599489/11 , tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Syrië
De Minister voor Immigratie en Asiel,
Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;
Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Syrië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;
Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van personen afkomstig uit Syrië wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van zes maanden;
Dat in deze situatie voor asielzoekers afkomstig uit Syrië tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van zes maanden;
Besluit:
Artikel 1
De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Syrië, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.
Artikel 2
De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze bepaalde groep vreemdelingen afkomstig uit Syrië voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005 .
Artikel 3
Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Syrië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht