Let op. Deze wet is vervallen op 30 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 29 september 2006.

Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers uit Iran

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 28 september 2005, nr. 5368748/05/DVB, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;
Overwegende:
– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie van homoseksuelen in Iran en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;
– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van homoseksuele personen afkomstig uit Iran wordt ingesteld voor de duur van zes maanden;
– dat in deze situatie voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, met dezelfde ingangsdatum en dezelfde duur;
Besluit:
Artikel 1
De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43 aanhef en onder a van de Vreemdelingenwet, voor vreemdelingen afkomstig uit Iran, die een aanvraag indienden of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel op grond van hun homoseksualiteit, verlengd met zes maanden.
Artikel 2
De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze bepaalde groep vreemdelingen afkomstig uit Iran gedurende dezelfde periode niet beëindigd mede op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet.
Artikel 3
Overeenkomstig artikel 3, derde lid, aanhef en onder h van de Regeling verstrekkingen Asielzoekers, bestaat er voor vreemdelingen die onder de werking vallen van artikel 45, vierde lid van de Vreemdelingenwet 2000 een recht op opvang.
Artikel 4
Overeenkomstig artikel 4, tweede lid, onder b van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 2005), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag van homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran recht op opvang.
Artikel 5
Artikel 1, 2, 3 en 4 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Iran op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht