Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2017.

Besluit instellen interpretatiecommissie (uitleg Sociaal Plan Grafische Dienstverlening Rijksoverheid)

Uitgebreide informatie
Besluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 mei 2015, nr. 2015-0000253148, tot het instellen van een interpretatiecommissie in verband met de uitleg van het Sociaal Plan Grafische Dienstverlening Rijksoverheid
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 7, tweede lid van de Regeling Procedure bij Reorganisaties,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. het ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c. medewerker: gewezen personeelslid van het ministerie, per 1 februari 2015 in dienst getreden bij Xerox in het kader van de overgang van grafische dienstverlening van BZK naar Xerox;
e. commissie: de Interpretatiecommissie;
f. sociaal plan: het Sociaal Plan Grafische Dienstverlening Rijksoverheid van 22 december 2014.
1.
Er is een Interpretatiecommissie in verband met de uitleg en toepassing van het Sociaal Plan Grafische Dienstverlening Rijksoverheid.
2.
De taken van de commissie zijn:
a. het adviseren over de uitleg en toepassing van het sociaal plan op verzoek van partijen bij het sociaal plan; en
b. het uitbrengen van bindend advies ingeval van een individueel geschil over de uitleg en toepassing van het sociaal plan.
1.
De commissie is bevoegd haar eigen werkwijze vast te stellen.
2.
De commissie is bevoegd om:
a. alle informatie in te winnen die zij voor een goede uitoefening van haar taak noodzakelijk acht;
b. betrokken partijen op te roepen voor een gesprek bij de commissie, indien zij dit voor een goede uitoefening van haar taak noodzakelijk acht.
Artikel 4
De commissie neemt in het kader van een verzoek om toepassing van artikel 4.3, derde lid, van het sociaal plan in elk geval de volgende punten mee in haar afweging:
a. is er een mismatch tussen Xerox en de medewerker;
b. is er sprake van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.
1.
De bij de behandeling van een zaak betrokken leden van de commissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen der betrokken leden onthoudt zich van stemming.
2.
Bij ontbreken van een meerderheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend;
3.
De secretaris bereidt het schriftelijk advies van de commissie voor.
4.
De bij de behandeling van een zaak fungerend voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekenen het advies.
5.
De secretaris zendt het advies en het verslag van de hoorzitting aan de minister.
6.
Bij het horen van partijen dienen ten minste de voorzitter en één lid aanwezig te zijn.
1.
De commissie bestaat uit vier leden.
2.
De samenstelling van de commissie is als volgt:
Dhr. mr. W.A. Overkamp, voorzitter;
Dhr. M. Ouwehand, lid namens FNV;
Dhr. J. Salome, lid namens CNV
Dhr. R. Dolman, lid namens BZK.
3.
De commissie wordt ondersteund door een secretaris.
Artikel 7
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht per 1 februari 2015 in werking na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 februari 2017.
Artikel 8
Van dit besluit wordt een afschrift gezonden aan de in dit besluit genoemde personen. Het besluit is tot stand gekomen in samenwerking met de vertegenwoordigers van de vakbonden FNV, CNV, Ambtenarencentrum en CMHF.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht