Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844479, houdende instelling van een Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Regionale Publieke Omroep
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
b. commissie: Adviescommissie benoeming raad van toezicht stichting Regionale Publieke Omroep als bedoeld in artikel 2.
1.
Er is een Adviescommissie benoeming raad van toezicht stichting Regionale Publieke Omroep.
2.
De commissie heeft tot taak de Minister te adviseren over de voordracht voor de met ingang van 1 januari 2016 te benoemen leden van de raad van toezicht van de stichting Regionale Publieke Omroep.
3.
De commissie doet op zo kort mogelijk termijn een benoemingsvoorstel voor een voorzitter en vier andere leden, met per functie geschikte kandidaten, uitgaande van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht en op basis van profielschetsen voor de verschillende functies. De commissie neemt daarbij het relevante wettelijke kader in acht.
Artikel 3. Leden
Tot de leden van de commissie worden benoemd:
mevrouw P.G.H. Westerhof, tevens voorzitter;
de heer A. van der Tuuk; en
mevrouw A. van Leeuwen- Gijsberts
1.
De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.
2.
De commissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een secretariaat, dat gevoerd wordt door Public Spirit.
Artikel 5. Archiefbescheiden
De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de archiefbescheiden betreffende die werkzaamheden over aan de Minister.
Artikel 6. Instellingsduur
De commissie wordt van rechtswege ontbonden met ingang van 1 mei 2016 of zoveel eerder als zij haar werkzaamheden beëindigt.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2015.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Instelling en taak
Artikel 3. Leden
Artikel 4. Werkwijze en secretariaat
Artikel 5. Archiefbescheiden
Artikel 6. Instellingsduur
Artikel 7. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht