Besluit instelling adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Overwegende dat de benoeming van de leden van de per 1 september 2005 voorziene nieuwe raad van toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting op een zorgvuldige wijze tot stand dient te komen;
Besluit:
Artikel 1
Er is een onafhankelijke adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS, hierna te noemen de commissie.
Artikel 2
De commissie bestaat uit de volgende leden:
de heer dr. Th.H.J. Stoelinga, tevens voorzitter;
mevrouw E. Prins; en
de heer A. van Hecke.
Artikel 3
De commissie adviseert de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.C. van der Laan, volgens de in de bijlage beschreven taakomschrijving over de bij koninklijk besluit te benoemen leden van de raad van toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting als bedoeld in artikel 18a van de Mediawet, zoals dat artikel komt te luiden na inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap van 7 februari 2005 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet.
Artikel 4
De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. De commissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de Stichting Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.
Artikel 5
De leden en de voorzitter van de commissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen en overige bijeenkomsten in het kader van hun werkzaamheden vacatiegelden overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988 . Voorts ontvangen zij voor hun werkzaamheden vergoeding van reis- en verblijfskosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland .
Artikel 6
De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Media, Letteren en Bibliotheken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 7
De commissie wordt van rechtswege ontbonden met ingang van 1 januari 2006 of zoveel eerder als zij haar werkzaamheden beëindigt.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 augustus 2005.
Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht