Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2007.

Besluit instelling Adviescommissie inrichting verkiezingsproces

Uitgebreide informatie
Besluit instelling Adviescommissie inrichting verkiezingsproces
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Besluit:
Artikel 1
Er is een Adviescommissie inrichting verkiezingsproces, hierna te noemen: de commissie.
Artikel 2
De commissie heeft tot taak het verkiezingsproces in beeld te brengen en voorstellen te doen voor verbetering of verandering van de inrichting van het verkiezingsproces die voldoen aan de vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke, praktisch uitvoerbare en transparante en controleerbare verkiezingen.
1.
Voorzitter, tevens lid, van de commissie is: dhr. Mr. F. Korthals Altes, Minister van Staat.
2.
De overige leden van de commissie zijn:
a. dhr. Prof. Mr. J.M. Barendrecht, hoogleraar privaatrecht universiteit van Tilburg;
b. dhr. Prof. Dr. B.K.F. Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud universiteit te Nijmegen en aan Technische universiteit van Eindhoven;
c. dhr. C. Meesters, directeur Publiekszaken gemeente Rotterdam;
d. dhr. M.J.C. van der Wel MBA, Business Development EMEA Manager (Fox-IT) te Delft.
1.
De commissie brengt haar advies uit voor 1 oktober 2007 aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2.
Na het uitbrengen van haar advies is de commissie opgeheven.
Artikel 5
De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 6
De leden van de commissie ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding van € 1250,– .
Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2007.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht