Let op. Deze wet is vervallen op 20 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 19 juni 2014.

Besluit instelling Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik

Uitgebreide informatie
Besluit instelling Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik
De Minister van Defensie,
Besluit:
Artikel 1
Ingesteld wordt de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik, hierna te noemen de Adviescommissie.
Artikel 2
De Adviescommissie heeft tot taak de Minister van Defensie op diens verzoek of eigener beweging te adviseren over:
a. de verenigbaarheid van het verwerven, het bezit, en elk gebruik van conventionele wapens en munitiesoorten, inhoudende alle wapens en munitiesoorten anders dan kernwapens en -munitie,
b. de verenigbaarheid van strijdmethoden,
met het geldende en in ontwikkeling zijnde internationale recht en in het bijzonder het humanitaire oorlogsrecht.
1.
Tot voorzitter tevens lid van de Adviescommissie wordt benoemd de Commandant der Strijdkrachten.
2.
Tot plaatsvervangend voorzitter tevens lid van de Adviescommissie wordt benoemd de Directeur Juridische Zaken.
3.
Tot leden worden benoemd de Hoofddirecteur Algemene Beleidszaken, de Directeur Beleid van de Defensie Materieelorganisatie en de Directeur Militaire Gezondheidszorg.
4.
Aan de Adviescommissie wordt door de Directeur Juridische Zaken een secretaris toegevoegd.
Artikel 4
De Adviescommissie is bevoegd adviezen in te winnen bij dan wel studies te doen verrichten door departementale en niet-departementale organisaties en organisatieonderdelen.
Artikel 5
De Adviescommissie is bevoegd departementale en niet-departementale deskundigen uit te nodigen om aan de besluitvorming van de Adviescommissie deel te nemen.
1.
Ter ondersteuning van haar werkzaamheden stelt de Adviescommissie een werkgroep in.
2.
Als voorzitter tevens lid van de werkgroep wordt aangewezen de secretaris van de Adviescommissie.
3.
Als leden van de werkgroep worden aangewezen vertegenwoordigers van:
a. de Hoofddirecteur Algemene Beleidszaken;
b. de Directeur Aansturing Operationele Gereedstelling van de Defensiestaf;
c. de Directeur Operationeel Beleid, Behoeftestelling en Plannen van de Defensiestaf;
d. de Directeur Beleid van de Defensie Materieelorganisatie;
e. de Directeur Militaire Gezondheidszorg;
f. de Commandant Landstrijdkrachten;
g. de Commandant Zeestrijdkrachten;
h. de Commandant Luchtstrijdkrachten;
i. de Commandant Koninklijke Marechaussee.
4.
De werkgroep is bevoegd departementale en niet-departementale deskundigen uit te nodigen om aan de besluitvorming van de werkgroep deel te nemen.
Artikel 7
De Adviescommissie brengt jaarlijks rapport uit aan de Minister van Defensie van haar werkzaamheden. Zij bepaalt de classificatie van de door haar uit te brengen rapporten en adviezen.
Artikel 8
Het besluit van de Minister van Defensie van 5 mei 1978, Nr. 458.614/A, houdende Instelling van de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik wordt ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 december 2007
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht