Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2014.

Besluit instelling Audit Committee OCW 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 januari 2010, nr. AD/183728, houdende de instelling van het Audit Committee OCW 2010 (Besluit instelling Audit Committee OCW 2010)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel 8 van het Besluit taak DAD;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
b. MT-OCW: Managementteam van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 2
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voor de advisering van de minister op het terrein van bedrijfsvoering en verantwoording een Audit Committee.
Artikel 3
De Regeling Audit Committees 2012 is op dit besluit in zijn geheel van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
Het Audit Committee rapporteert aan de minister. De uitgaande stukken van het Audit Committee worden ondertekend door de voorzitter.
Artikel 5
Het Audit Committee bepaalt zijn eigen werkwijze en onderlinge taakverdeling en legt dit vast in een huishoudelijk reglement.
1.
De bepalingen van dit besluit laten onverlet de taken en bevoegdheden van:
a. de directeur van de Auditdienst Rijk, zoals omschreven in het Besluit taak DAD , dan wel zoals die voortvloeien uit andere wettelijke regelingen; en
b. de directeur van de directie Financieel Economische Zaken, zoals omschreven in het Besluit Taak FEZ , dan wel zoals die voortvloeien uit andere wettelijke regelingen.
2.
Het in artikel 8 van het Besluit taak DAD bedoelde overleg vindt plaats in het MT-OCW. In het MT-OCW wordt ook het auditplan vastgesteld.
1.
Het Audit Committee bestaat uit de volgende leden:
de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tevens voorzitter van het Audit Committee;
de overige leden van het MT-OCW;
een van de directeuren van de Auditdienst Rijk;
de directeur Financieel Economische Zaken;
twee of meer niet-ambtelijke leden (de externe leden).
2.
Het Audit Committee heeft ten aanzien van de in artikel 1 van de Regeling Audit Committees 2012 genoemde taken adviserende bevoegdheden.
3.
Het secretariaat van het Audit Committee is belegd bij de directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 8
De minister benoemt en verlengt op voordracht van de voorzitter de niet-ambtelijke leden. De voorzitter consulteert de Audit Committee leden alvorens een voordracht aan de minister te doen. De zittingstermijn van de niet ambtelijke leden bedraagt maximaal twee jaar. Zij kunnen telkens voor een periode van maximaal 2 jaar worden herbenoemd. Herbenoeming kan maximaal twee maal plaatsvinden. Ontslag van niet-ambtelijke leden binnen de zittingsduur kan slecht worden verleend door de minister.
Artikel 10
De niet-ambtelijke leden van het Audit Committee ontvangen een vaste vergoeding per jaar. De toepasselijke salarisschaal voor de niet-ambtelijke leden is schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De arbeidsduurfactor (deeltijdfactor) bedraagt 0,048.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 13
Het Besluit instelling Audit Committee OCW 2008 wordt ingetrokken.
Artikel 14
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Audit Committee OCW 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht