Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Besluit instelling Burgerforum Kiesstelsel

Uitgebreide informatie
Besluit instelling Burgerforum Kiesstelsel
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Burgerforum: het Burgerforum Kiesstelsel;
b. minister: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
Er is een Burgerforum Kiesstelsel.
Artikel 3
Het Burgerforum heeft tot taak:
a. een onderzoek te doen naar verschillende kiesstelsels voor het kiezen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
b. het uitbrengen van een rapport waarin gemotiveerd wordt beschreven welk kiesstelsel naar het oordeel van het Burgerforum het meest geschikt is voor het kiezen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1.
Het Burgerforum bestaat uit 140 leden.
2.
De leden worden geselecteerd op een door de minister te bepalen wijze, met dien verstande dat iedereen die kiesgerechtigd is voor de Tweede Kamer een kans maakt een uitnodiging te ontvangen om deel te nemen aan het Burgerforum.
3.
Indien een lid van het Burgerforum na de eerste bijeenkomst zijn lidmaatschap opzegt of komt te overlijden, wordt hij niet vervangen.
4.
Indien het Burgerforum minder dan 100 leden omvat, kan de minister besluiten het Burgerforum op te heffen.
5.
Voorzitter van het Burgerforum is mevrouw drs. J.D.C. Geel. De voorzitter is geen lid van het Burgerforum.
6.
Het Burgerforum wordt bijgestaan door een secretariaat, onder leiding van een secretaris.
1.
Het Burgerforum stelt zijn werkwijze vast.
2.
Het Burgerforum betracht een zo groot mogelijke openbare werkwijze.
Artikel 6
De minister stelt het Burgerforum alle benodigde middelen en ondersteuning ter beschikking.
1.
Het Burgerforum presenteert uiterlijk 31 oktober 2006 het eindrapport aan de minister.
2.
Indien onvoorziene omstandigheden naar het oordeel van de voorzitter in de weg staan aan het tijdig uitbrengen van een deugdelijk rapport, stelt de voorzitter de minister daarvan onverwijld op de hoogte.
3.
De minister beslist over de eventuele verlenging van de termijn bedoeld in het eerste lid en brengt het Burgerforum daarvan schriftelijk op de hoogte.
4.
Na het uitbrengen van het rapport wordt het Burgerforum opgeheven.
1.
Op het Burgerforum is het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 19888, 205) van toepassing. Het Burgerforum wordt als ‘zwaar’ in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 aangemerkt.
2.
De leden van het Burgerforum ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten ingevolge het bepaalde in het Reisbesluit binnenland (Stb. 1993, 144).
Artikel 9
De archiefbescheiden van het Burgerforum worden na opheffing, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht