Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2009.

Besluit instelling Commissie bijzondere munten 2008 en 2009

Uitgebreide informatie
Besluit houdende de instelling van een commissie ter advisering over de beeldenaars voor de bijzondere euromunten die in 2008 en 2009 zullen worden uitgegeven (Commissie bijzondere munten 2008 en 2009)
De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de Regeling maximumbedragen vacatiegelden 2004;
Besluit:
Artikel 1
Er is een ‘Commissie bijzondere munten 2008 en 2009’, hierna te noemen: de Commissie.
Artikel 2
De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaars voor de bijzondere euromunten die in 2008 en 2009 zullen wordt uitgegeven.
1.
Tot voorzitter van de Commissie, tevens onbezoldigd lid, wordt benoemd de directeur Financiële markten van het ministerie van Financiën dr. B. ter Haar.
2.
Tot leden van de Commissie worden benoemd:
a. ir. M.T. Brouwer;
b. mevrouw S. Drummen;
c. mevrouw drs. M. Scharloo;
d. mevrouw M. Verstappen;
e. drs. N.F. Weijer.
Artikel 4
In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het ministerie van Financiën.
Artikel 5
De Commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren.
Artikel 6
Aan de leden van de Commissie wordt een vergoeding toegekend van € 200,00 per bijeenkomst.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2008. Het besluit vervalt met ingang van 31 december 2009.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht