Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2013.

Besluit instelling Commissie bijzondere munten 2012 en 2013

Uitgebreide informatie
Besluit instelling Commissie bijzondere munten 2012 en 2013
De Minister van Financiën,
Gelet op de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1
Er is een ‘Commissie bijzondere munten 2012 en 2013’, hierna te noemen: de Commissie.
Artikel 2
De Commissie heeft tot taak de Minister van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaars voor de bijzondere munten die in 2012 en 2013 zullen wordt uitgegeven.
Artikel 2a
De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren omtrent de keuze van:
a. de beeldenaars voor de bijzondere munten die in 2013 zullen worden uitgegeven, voor zover daarover op grond van artikel 2 nog geen advies is uitgebracht aan de Minister van Financiën;
b. de beeldenaar voor de nationale zijde van de Nederlandse euromunten die vanaf 2014 in omloop zullen worden gebracht; en
c. de beeldenaar voor de herdenkingsmunt van twee-euro die in 2013 wordt uitgegeven ter viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.
1.
Tot voorzitter van de Commissie, tevens onbezoldigd lid, wordt benoemd het plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit van het ministerie van Financiën, drs. E.Y.C. Ligthart.
2.
Tot leden van de Commissie worden benoemd:
a. ir. M.T. Brouwer (Muntmeester);
b. mevrouw S. Drummen (beeldend kunstenares);
c. de heer S. Michiels (beeldend kunstenaar);
d. mevrouw drs. M. Scharloo (directeur Teylers Museum); en
e. drs. N.F. Weijer (numismaat).
Artikel 4
In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het ministerie van Financiën.
Artikel 5
De Commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren.
Artikel 6
Aan de leden van de Commissie, genoemd in artikel 3, tweede lid, onder b tot en met e, wordt per bijeenkomst een vergoeding toegekend van 3% van het maximum van salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2011. Het besluit vervalt met ingang van 31 december 2013.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht