Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2009.

Besluit instelling commissie evaluatie Staatsbosbeheer

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2009, nr. TRCJZ/2009/886, houdende de instelling van de Commissie evaluatie Staatsbosbeheer
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. commissie: commissie evaluatie Staatsbosbeheer.
Artikel 2
Er is een commissie evaluatie Staatsbosbeheer.
1.
De commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van Staatsbosbeheer.
2.
De commissie gaat in haar onderzoek in het bijzonder in op de volgende vragen:
a. in welke mate heeft Staatsbosbeheer de afgelopen jaren doelmatig en doeltreffend gefunctioneerd;
b. heeft de vermaatschappelijking van Staatsbosbeheer zich in een goede richting ontwikkeld; en
c. hoe functioneert de aansturingsrelatie in relatie tot de uitvoering van de primaire taken door Staatsbosbeheer.
Artikel 4
Als leden van de commissie worden benoemd voor de periode 1 maart 2009 tot 1 oktober 2009:
mr. E.M. d’Hondt, tevens voorzitter;
mr. F. van Diepen;
prof. dr. ir. J.T. Mommaas;
P. Rutten;
ing. H. Lugtmeijer.
Artikel 5
Als secretaris wordt aangewezen de heer ir. J. de Jong.
1.
De leden, met uitzondering van de voorzitter, ontvangen per vergadering een vergoeding als bedoeld in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 3% van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
2.
De voorzitter ontvangt per vergadering een vergoeding van 130% van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.
1.
De commissie brengt het rapport houdende de bevindingen van haar onderzoek voor 1 september 2009 uit aan de minister.
2.
Eén maand na het uitbrengen van het rapport is de commissie opgeheven.
Artikel 8
De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2009.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van1 oktober 2009.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling commissie evaluatie Staatsbosbeheer.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 27 april 2009
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht