Let op. Deze wet is vervallen op 24 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 23 december 2008.

Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Eelde

Uitgebreide informatie
Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Eelde
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat het luchtvaartterrein Eelde bij besluit van 1 oktober 1959 (Stcrt. 1959, 198) is aangewezen;
Na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede de besturen van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Haren en Tynaarlo;
Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;
Besluit:
Artikel 1
Er is een Commissie als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Luchtvaartwet ingesteld bij het luchtvaartterrein Eelde, hierna te noemen: de Commissie.
1.
In de Commissie hebben zitting:
a. één vertegenwoordiger van de provincie Drenthe en één vertegenwoordiger van de provincie Groningen;
b. twee vertegenwoordigers van de gemeente Haren en twee vertegenwoordigers van de gemeente Tynaarlo, waarvan per gemeente ten minste één als vertegenwoordiger van in die gemeente woonachtige omwonenden van het luchtvaartterrein Eelde kan worden beschouwd;
c. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de exploitant van het luchtvaartterrein Eelde;
d. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de gebruikers van luchtvaartuigen, welke geregeld op het luchtvaartterrein Eelde landen en daarvan opstijgen;
e. ten hoogste twee door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen vertegenwoordigers;
f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;
g. één vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
h. één vertegenwoordiger van de verkeersleidingsdienst.
2.
De entiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met h, kiezen elk hun vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) en stellen de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan schriftelijk op de hoogte.
3.
De Commissie wijst een voorzitter aan.
1.
De Commissie voert overleg en geeft voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Eelde.
2.
De Commissie kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden gehoord inzake:
a. de vaststelling van het handhavingsvoorschrift als bedoeld in artikel 30a van de Luchtvaartwet;
b. de vaststelling van het gebruiksplan, bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;
c. maatregelen en voorschriften met gevolg voor de geluidsbelasting rond het luchtvaartterrein Eelde alsmede over de wijze van handhaving van deze maatregelen en voorschriften;
3.
De Commissie kan de Minister van Verkeer en Waterstaat ongevraagd voorstellen doen inzake de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Eelde.
4.
Ten behoeve van de in dit artikel omschreven taken is door de Commissie een stichting Klachtenbureau opgericht met als taak luchtvaartklachten rond het luchtvaartterrein Eelde te behandelen. De Commissie vormt het algemeen bestuur van deze stichting en houdt deze stichting in stand.
1.
De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar taken.
2.
De Commissie stuurt jaarlijks vóór 1 april aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een door de Commissie vastgesteld verslag over de inhoud van haar werkzaamheden en de wijze waarop zij deze taken in het afgelopen kalenderjaar heeft uitgevoerd.
3.
De Commissie stelt jaarlijks een begroting vast voor het komende kalenderjaar en zendt deze uiterlijk vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting is bedoeld ter goedkeuring aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.
4.
De commissie zendt jaarlijks vóór 1 april van ieder jaar aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een verantwoording over de door de commissie bestede gelden van het voorafgaande kalenderjaar. Indien de bestedingen van de commissie een nader te bepalen bedrag te boven gaan dient de verantwoording te zijn voorzien van een accountantsverklaring.
Artikel 5
De naam van de Commissie luidt: `Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Eelde'.
Artikel 6
De beschikking van 8 januari 1986, nummer LV/L20059, houdende instelling van een commissie als bedoeld in artikel 28 van de Luchtvaartwet voor het luchtvaartterrein Eelde alsmede het besluit houdende wijziging samenstelling Commissie Milieuhygiëne luchtvaartterrein Eelde van 1 mei 1996, nummer LI/MZ/96.700160 worden ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Eelde.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Voorts zal dit besluit worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haren en Tynaarlo en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
namens deze,
De
directeur Luchtvaartbeleid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht