Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2004. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2004.

Besluit instelling Commissie Structuurversterking Veenkoloniën

Uitgebreide informatie
Besluit instelling Commissie Structuurversterking Veenkoloniën
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Na overleg met het bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Besluiten:
Artikel 1
Er is een Commissie Structuurversterking Veenkoloniën, verder te noemen: de commissie.
Artikel 2
De commissie heeft tot taak het analyseren van de huidige sociaal-economische situatie van de Drents-Groningse Veenkoloniën, daaronder begrepen het bepalen van de effectiviteit van eerder getroffen maatregelen ten behoeve van het gebied, in het perspectief van verdere beleidsvorming.
1.
De commissie bestaat uit ten hoogste zes leden, de voorzitter daaronder begrepen.
2.
De leden worden benoemd en ontslagen door de Minister in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Economische Zaken, gehoord het bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
1.
De commissie streeft er naar voor 1 april 2001 haar advies schriftelijk uit te brengen aan de Minister, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Economische Zaken en het bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
2.
Na het uitbrengen van haar advies is de commissie opgeheven.
Artikel 5
De archiefbescheiden van de commissie worden na opheffing of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van de Directie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op 12 december 2000 en vervalt één maand na de datum waarop de commissie haar advies heeft uitgebracht.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Commissie Structuurversterking Veenkoloniën.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 december 2000
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht