Let op. Deze wet is vervallen op 27 juni 2015. U leest nu de tekst die gold op 26 juni 2015.

Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2003, nr. SIOD/2003/50024, houdende de instelling van de criminele inlichtingen eenheid bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaststelling van de werkzaamheden van deze eenheid (Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst en de artikelen 1, onder d, en 18a van het Besluit politieregisters;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. nationale criminele inlichtingen eenheid: eenheid, genoemd in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit verplichte politiegegevens;
b. informantgegevens: gegevens omtrent een persoon, bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens;
c. criminele inlichtingen: gegevens, die in aanmerking komen voor verwerking op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;
d. Inspectie SZW-DO: de Directie Opsporing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
e. CIE-officier van justitie: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van de criminele inlichtingeneenheid SIOD;
f. verantwoordelijke: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2.
Namens de verantwoordelijke kunnen de in deze regeling voorgeschreven handelingen worden verricht door de functionaris van de Inspectie SZW-DO die leiding geeft aan de criminele inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid.
1.
Bij de Inspectie SZW-DO is een criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO.
2.
De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO is belast met de informatievoorziening in het kader van de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.
3.
Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.
1.
De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:
a. het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;
b. het verwerken van criminele inlichtingen in een bestand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet politiegegevens;
c. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor verwerking op grond van de Wet politiegegevens ;
d. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:
1°. signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;
2°. periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
e. het ter beschikking stellen van criminele inlichtingen overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de Wet politiegegevens;
f. het verwerken van gegevens over informanten, overeenkomstig artikel 12 van de Wet politiegegevens, onder gelijktijdige codetoekenning.
2.
Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO gebruik van de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.
3.
De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onder c, wordt binnen de Inspectie SZW-DO uitsluitend verricht door de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO.
Artikel 4
De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO streeft naar een zo doelmatig mogelijke
samenwerking met de overige criminele inlichtingen eenheden.
1.
De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO verstrekt criminele inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage I van deze regeling.
2.
Van de overeenkomstig artikel 46, tweede lid, van de Wet politiegegevens aangewezen ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO worden door de verantwoordelijke twee ambtenaren voorgedragen met het oog op de autorisatie, bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van het Besluit politiegegevens, ten aanzien van het bestand met criminele inlichtingen bij de overige criminele inlichtingen eenheden.
3.
De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat aan de op grond van artikel 7, tweede lid, van het Besluit verplichte politiegegevens bekendgemaakte ambtenaren van elke criminele inlichtingen eenheid alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde autorisatie wordt verleend.
1.
De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO stelt de nationale criminele inlichtingen eenheid in kennis van:
a. criminele inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;
b. personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen;
c. de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem;
d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingen eenheid.
2.
Ter uitvoering van het eerste lid, aanhef en onder b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van deze regeling maakt de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO gebruik van de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.
1.
De verantwoordelijke van de Inspectie SZW-DO draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO, worden onderhouden op minimaal het niveau van de eindtermen, bedoeld in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.
2.
De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, ononderbroken deel uitmaakt van een criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO.
3.
De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met twee jaar worden verlengd.
1.
De bij de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.
2.
In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verantwoordelijke van de Inspectie SZW-DO aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO.
3.
Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.
Artikel 9
De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de bij de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO gehouden criminele inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 7 augustus 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht