Regeling van 9 december 2008, nr. BJZ2008117292, houdende de instelling van een criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie;
Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. nationale criminele-inlichtingeneenheid: eenheid, genoemd in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit verplichte politiegegevens;
b. informantgegevens: gegevens omtrent een persoon, bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens;
c. criminele-inlichtingen: gegevens, die in aanmerking komen voor verwerking op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;
d. CIE-officier van justitie: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD;
e. ILT-IOD: Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
f. verantwoordelijke: Minister van Infrastructuur en Milieu.
2.
Namens de verantwoordelijke kunnen de in deze regeling voorgeschreven handelingen worden verricht door het hoofd van de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD, in het bijzonder die genoemd in de artikelen 5, tweede en derde lid, 7, eerste en tweede lid, 8, tweede lid, en 9.
1.
Bij de ILT-IOD is een criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD.
2.
De criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD is belast met de informatievoorziening in het kader van de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.
3.
Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele-inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.
1.
De criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:
a. het verzamelen en verifiëren van criminele-inlichtingen;
b. het verwerken van criminele-inlichtingen in een bestand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet politiegegevens.
c. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele-inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor verwerking op grond van de Wet politiegegevens ;
d. het analyseren van criminele-inlichtingen en het aan de hand daarvan:
1°. signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.
2°. periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
e. het ter beschikking stellen van criminele-inlichtingen overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de Wet politiegegevens;
f. het verwerken van gegevens over informanten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet politiegegevens, onder gelijktijdige codetoekenning.
2.
Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD gebruik van de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.
3.
De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onderdeel c, wordt binnen de ILT-IOD uitsluitend verricht door de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD.
Artikel 4
De criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD streeft naar een zo doelmatig mogelijke samenwerking met de overige criminele-inlichtingeneenheden.
1.
De criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD verstrekt criminele-inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
2.
Van de overeenkomstig artikel 46, tweede lid, van de Wet politiegegevens aangewezen ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD worden door de verantwoordelijke twee ambtenaren voorgedragen met het oog op de autorisatie, bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van het Besluit politiegegevens, ten aanzien van het bestand met criminele-inlichtingen bij de overige criminele-inlichtingeneenheden.
3.
De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat aan de op grond van artikel 7, tweede lid, van het Besluit verplichte politiegegevens bekend gemaakte ambtenaren van elke criminele-inlichtingeneenheid alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde autorisatie wordt verleend.
1.
De criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD stelt de nationale criminele-inlichtingeneenheid in kennis van:
a. criminele-inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;
b. personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen;
c. de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem;
d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele-inlichtingeneenheid.
2.
Ter uitvoering van het eerste lid, onderdeel b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van dit besluit maakt de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD gebruik van de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.
1.
De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD, worden onderhouden op ten minste het niveau van de eisen, bedoeld in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.
2.
De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, ononderbroken deel uitmaakt van de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD.
3.
De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met ten hoogste twee jaar worden verlengd.
1.
De bij de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.
2.
In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verantwoordelijke aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD.
3.
Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.
Artikel 9
De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de bij de criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD gehouden criminele-inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.
Artikel 10
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
Artikel 11
Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD 2012.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 december 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht