Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2015.

Besluit instelling en bezoldiging Adviescommissie Derde call Ghana WASH Window van Fonds Duurzaam Water

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 mei 2015, nr. MinBuza-2015-262818, tot instelling en bezoldiging van de Adviescommissie Derde call Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 10.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Gelet op het besluit van19 september 2014, MinBuza-2014.581200, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde Openstelling van het Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water); 1
Besluit:
1.
Er is een Adviescommissie Derde call GWW-FDW.
2.
De adviescommissie adviseert de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitkomsten van de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van de Derde call GWW-FDW door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
1.
De adviescommissie toetst de beoordeling van aanvragen op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels voor de Derde call Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water .
2.
De toetsing van de adviescommissie resulteert in instemming met of afwijking van de voorgenomen uitkomst van de beoordeling van een aanvraag. In het advies van de commissie worden de argumenten bij een afwijkend oordeel duidelijk aangegeven.
3.
Een lid van de adviescommissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij het ingediend projectvoorstel.
1.
De adviescommissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en vier andere leden.
2.
De voorzitter en de overige leden van de adviescommissie worden benoemd en ontslagen door de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor een door de Minister te bepalen tijdvak.
3.
De leden van de adviescommissie zijn te allen tijde herbenoembaar.
4.
Het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering van de adviescommissie is bereikt bij aanwezigheid van een meerderheid van de benoemde leden. De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming. Indien de stemmen staken dan besluit de voorzitter.
5.
De Minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de adviescommissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.
Artikel 4
In de adviescommissie hebben zitting:
Als voorzitter, tevens lid, Paulus Verschuren;
Als leden: Rob van Tulder, Aalt Leusink, Henk van Schaik en Thera van Osch.
1.
Aan de voorzitter van de adviescommissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, ter hoogte van 5,07% van het maximumbedrag van salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
2.
Aan de leden van de adviescommissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, ter hoogte van 4,86% van het maximumbedrag van salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
1.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.
2.
De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast.
3.
De adviescommissie stelt binnen 60 dagen na afronding van de beoordeling van alle aanvragen een verslag op van haar werkzaamheden.
1.
De adviescommissie verstrekt desgevraagd aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
2.
Het beheer door de adviescommissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Artikel 8
Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2013, nr. MinBuZa-2013-324068, tot instelling en bezoldiging van de Adviescommissie Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water (GWW-FDW) wordt ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2015.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De 1
Stcrt. 2014, nr. 27009
Minister
Waarnemend Ambassadeur van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden,
Accra, Ghana
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht