Let op. Deze wet is vervallen op 2 juni 2015. U leest nu de tekst die gold op 1 juni 2015.

Besluit instelling en bezoldiging Adviescommissie Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water (GWW-FDW))

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2013, nr. MinBuza-2013.324068, tot instelling en bezoldiging van de Adviescommissie Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water (GWW-FDW)
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 10.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Gelet op het besluit van 26 juli 2013, nr. MinBuZa-2013.208245, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water) 1 ;
Besluit:
1.
Er is een Adviescommissie GWW-FDW.
2.
De adviescommissie adviseert de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitkomsten van de beoordeling van GWW-FDW subsidieaanvragen door AgentschapNL.
1.
De adviescommissie toetst de beoordeling van aanvragen op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels voor de Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water.
2.
De toetsing van de adviescommissie resulteert in instemming met of afwijking van de voorgenomen uitkomst van de beoordeling van een aanvraag. In het advies van de commissie worden de argumenten bij een afwijkend oordeel duidelijk aangegeven.
3.
Een lid van de adviescommissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij het ingediend projectvoorstel.
1.
De adviescommissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en tenminste twee en ten hoogste vier andere leden.
2.
De voorzitter en de overige leden van de adviescommissie worden benoemd en ontslagen door de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor een door de Minister te bepalen tijdvak.
3.
De leden van de adviescommissie zijn te allen tijde herbenoembaar.
4.
Het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering van de adviescommissie is bereikt bij aanwezigheid van een meerderheid van de benoemde leden. De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming. Indien de stemmen staken dan besluit de voorzitter.
5.
De Minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de adviescommissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.
Artikel 4
In de adviescommissie hebben zitting:
Als voorzitter, tevens lid, Sjef IJzermans;
Als leden: Rob van Tulder, Aalt Leusink, Antoinette Gosses en Nathalia Agathou.
1.
Aan de voorzitter van de adviescommissie wordt een vergoeding toegekend, ter hoogte van € 326,57 per vergadering.
2.
Aan de leden van de adviescommissie wordt een vergoeding toegekend, ter hoogte van € 251.21 per vergadering.
1.
AgentschapNL voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.
2.
De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast.
3.
De adviescommissie stelt binnen 60 dagen na afronding van de beoordeling van alle aanvragen een verslag op van haar werkzaamheden.
1.
De adviescommissie verstrekt desgevraagd aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
2.
Het beheer door de adviescommissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De 1
Staatscourant 2013, nr. 21814.
Minister
Ambassadeur van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden,
Accra, Ghana,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht