Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.

Besluit instelling Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid 2013

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 februari 2013 tot instelling en benoeming van de Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid (Besluit instelling Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid 2013)
De Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met de voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid,
Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
b. de minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;
c. de rijkswet: de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid .
1.
Er is een Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid.
2.
De commissie heeft tot taak een verslag op te stellen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de Onderzoeksraad voor veiligheid, als bedoeld in artikel 83, eerste lid, van de rijkswet. Daarbij worden in ieder geval de vragen betrokken die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
Tot leden van de commissie worden benoemd:
Mevrouw drs. M. Sint, tevens voorzitter;
Dr. ir. A.W. Veenman;
Prof. mr. dr. S. Zouridis;
Mr. dr. P.J.P.M. van Lochem.
2.
De commissie laat zich bijstaan door de algemeen secretaris van het bureau van de Onderzoeksraad voor veiligheid en het door hem aan te wijzen onderzoeksbureau.
1.
De leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding.
2.
De vergoeding per vergadering van de leden van de commissie bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
3.
In afwijking van het tweede lid, bedraagt de vergoeding per vergadering van de voorzitter 130% van de hoogte van de vergoeding, bedoeld in het tweede lid.
1.
De commissie brengt haar eindverslag vóór 1 januari 2014 uit aan de minister en de voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid.
2.
Na het uitbrengen van het verslag is de commissie opgeheven.
Artikel 6
Zo spoedig mogelijk na de beëindiging van de werkzaamheden van de commissie of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, worden de bescheiden betreffende die werkzaamheden van de commissie overgedragen aan het archief van het Bureau Secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2014.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht